Elinkeinonharjoittamisen kunnioittaminen terminologisilla valinnoilla

31.8.2018  Lausuma


Täydentävät hoidot

Lääkäriliitto ja ilmeisesti myös Duodecim-seura on ryhtynyt käyttämään termiä ”uskomushoito” kuvaamaan täydentävää hoitoa antavien toimijoiden palveluita. ”Uskomushoito”-termillä ilmeisesti on tarkoitus korostaa, että kyseisten hoitojen vaikuttavuus perustuu hoidettavan uskoon eikä muuhun tehoon.

Näillä hoidoilla on terveyttä edistäviä vaikutuksia, mutta niiden tehoa tai toimivuutta ei ole osoitettu tieteellisin keinoin. Tässä lausumassa em. hoidosta käytetään termiä ”täydentävä hoito”. Näitä hoitoja tarjoavien näkemyksen mukaan neutraaleja ilmaisuja olisivat esimerkiksi:

  • vaihtoehtohoito
  • täydentävä hoito
  • CAM-hoito (Complementary and Alternative Medication)

Suomen Yrittäjien näkemys

Vaihtoehtohoito-termi johtaa ajatuksia osin sellaiseen suuntaan, että hoitoa käytettäisiin muun hoidon sijaan. ”Täydentävä hoito”-termi sen sijaan johtaa ajattelemaan, että eri hoitotapoja käytetään samanaikaisesti.

Uskomushoito-termi koetaan täydentävien hoitojen toimijoiden keskuudessa epäasialliseksi ja loukkaavaksi. Se vähättelee asiakkaiden arviointikykyä omaa itseään koskevissa päätöksissä. Lisäksi termin käyttö vaikeuttaa terveystuotteiden kauppaa ja ammatinharjoittamista.

Suomen Yrittäjät kannattaa sitä, että elinkeinonharjoittajia tai niiden tarjoamia palveluita kutsutaan niiden omilla ammattinimillä. Esimerkkeinä voidaan mainita ratsastusterapia, vyöhyketerapia ja homeopatia, taikka ammatinharjoittajista kuppari, jäsenkorjaaja tai aromaterapeutti. Mikäli on tarvetta kollektiivisen termin käyttöön, täydentävä hoito tai CAM-hoito olisi suositeltava termi.

Loukkaavan tai vähättelevän termin käyttäminen vaikuttaa toiminnan harjoittajan liiketoimintaan haitallisesti. Toisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminnan haittaaminen tai vaikeuttaminen ei ole hyväksyttävää. Se on moitittavaa ainakin kilpailulaissa sekä markkinointia koskevassa sääntelyssä ja suosituksissa.

Suomen Yrittäjät vaatii kunnioittavaa ja asiallista suhtautumista kaikkeen yrittäjyyteen kaikilta elinkeinonharjoittajalta. Vetoamme yhteiskuntavaikuttamista harjoittaviin tahoihin, että edunvalvontaa ja vaikuttamista tehtäisiin sekä asiallisilla termivalintoja. Omaa asiaa voi ajaa ilman että aiheuttaa haittaa toisille.

Täydentävien hoitojen ja lääkäreiden välillä käytävään diskurssiin haluamme tuoda avoimuuden tärkeyden hoitavan lääkärin ja muun terapeutin sekä potilaan välillä – erityisesti sairauksia hoidettaessa. Tavoitteena pitää olla lisätä vuoropuhelua ja yhteistyötä, ei asettaa kieltoja tai aiheuttaa haittaa. Kun täydentävien hoitojen yleinen tuntemus lisääntyy, niin samalla lisääntyy luottamus lääkärin ja potilaan välillä. samalla helpottuisi myös vuoropuhelu täydentävien hoitojen edustajien kanssa. Silloin myös mahdollisista ongelmista voidaan keskustella rakentavasti, ja etsiä yhdessä ratkaisuja.


Suomen Yrittäjät

Satu Grekin

kilpailuasioiden päällikkö


Alkuperäinen dokumentti:


© Suomen Yrittäjät | Mannerheimintie 76 A, 00250 Helsinki, PL 999, 00101 Helsinki | puhelin 09 229 221 | toimisto@yrittajat.fi | www.yrittajat.fi | Y-tunnus 1030657-2