Info-paketti

13.12.2020

Kaikille kansanedustajille lähetettiin infopaketti

Täydentävillä ja vaihtoehtoisilla hoidoilla tarkoitetaan monimuotoista joukkoa erilaisia hoitomuotoja, joita ei pidetä valtavirtalääkinnän osana eikä niitä ole integroitu terveydenhoitojärjestelmään. Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa näistä hoitomuodoista käytetään yleisimmin käsitettä täydentävä ja vaihtoehtoinen lääkintä (CAM, complementary and alternative medicine) tai täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot. Uskomushoito-termiä alan ammattilaiset pitävät epäasiallisena ja loukkaavana.

Kansalaiset eivät halua rajoittavaa lainsäädäntöä

Vain noin joka kymmenes (7-15%*) suomalainen rajoittaisi lainsäädännöllä tutkittujen täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen antamista lapsille tai vakavasti sairaille. Haastattelututkimukseen osallistui 1016 kansalaista vuonna 2018. (Tampereen yliopiston tietoarkisto 2020). Joskus elämänsä aikana jotakin täydentävää ja vaihtoehtoista hoitoa ilmoitti käyttäneensä (käyttänyt itse tai joku vastaajan perheenjäsenistä) yli 80 % haastatelluista. Hoitoja käyttäneistä eniten apua koettiin saadun kiropraktiikasta ja perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä, mutta kaikkien hoitomuotojen osalta apua saaneiden osuus oli yli puolet ko hoitoa käyttäneistä (Vuolanto ym. 2020). (Lähdeluettelo on sivun lopussa).

Vuolannon ja tutkijaryhmän tutkimuksen (2020) mukaan CAM-hoitojen ja valtavirtalääketieteen käyttö eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä toisiinsa eli CAM-hoidot eivät vähentäneet valtavirtalääketieteen käyttöä.

Järjestöt toivovat kattavan toimialaselvityksen tekemistä

Täydentävien hoitojen järjestöissä toivotaan kattavan toimialaselvityksen tekemistä, jotta hoitojen nykytilanteesta, järjestäytymisestä, toimialan yrittäjistä, ammatillisista koulutuksista, potilasturvallisuudesta ja omavalvonnasta saadaan relevanttia tietoa.

Luontaishoitoalan Foorumi ry esittää liitteessä (sivun lopussa) näkemyksiään hallitusohjelman mukaiseen kirjaukseen selvittää täydentävien hoitojen sääntelyn eri mahdollisuuksia. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n näkemykset ja kannanotto on lähetetty myös sosiaali- ja terveysministeriölle, jossa on hallitusohjelman mukaisesti taustoitettu täydentävien hoitojen sääntelyyn liittyviä asioita ja mahdollisesti tulevaa selvitystyön prosessia.

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tarkoituksena on Suomessa toimivien luontaisterapeuttien yhdyssiteenä edistää luontaishoitojen yhteiskunnallista arvostusta ja asemaa sekä parantaa luontaishoitoalan toimintaedellytyksiä, sisäistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Yhdistyksen tarkoituksena on lisäksi edistää luontaishoitoalan kehittämistä, osaamista, tutkimustoimintaa ja yhteistyötä alan tutkijoiden kanssa. Yhdistys haluaa edistää yhteistyötä yhdistävän lääketieteen (integrative medicine) ihmiskeskeisen ja kokonaisvaltaisen periaatteen mukaisesti.

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä ovat 15 täydentävien hoitojen ammattilaisjärjestöä ja koulutustahoa. Jäsenyhdistykset edustavat noin 1.000 täydentävien hoitojen alalla toimivaa henkilöä. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä olevissa koulutustahoissa on vuosittain satoja täydentäviä hoitoja opiskelevaa henkilöä.

Lähteet:

-Tampereen yliopiston tietoarkisto FSD3372: Väestön näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista 2018. Aineistot - Tietoarkisto (tuni.fi) https://www.fsd.tuni.fi/fi/

*Sisältää mm. kysymyksen ”Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä”.

-Vuolanto, P., Kemppainen, L., Kemppainen, T., & Nurmi, J. (2020). Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(1). https://doi.org/10.23990/sa.80288