Valvira rikkoo Hallintolakia

17.8.2021


Hyvä Valviran ylijohtaja Markus Henriksson 


Asia: Valvira käyttää halventavaa ”uskomushoito”-termiä ja rikkoo Hallintolakia (6.6.2003/434) 


Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto, jonka lakisääteinen tehtävä on mm.  valvoa osaa terveydenhuollon henkilöstöstä (Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta, 31.10.2008/669). Kyseisen hallinnonalan toimivaltaisena viranomaisena  oleminen ei oikeuta Valviraa käyttämään halventavaa nimitystä siitä osasta terveydenhuollon  henkilöstöä, jota Valvira ei valvo. Hallintolain 2 § mukaan Valviran on noudatettava Hallintolakia  kaikissa toimissaan. 

Hallintolaki 2 § Soveltamisala

Tässä laissa säädetään hyvän hallinnon perusteista sekä hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä. 

Tätä lakia sovelletaan valtion viranomaisissa, hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien viranomaisissa,  kunnallisissa viranomaisissa, itsenäisissä julkisoikeudellisissa laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa ja  tasavallan presidentin kansliassa (viranomainen). (29.6.2021/637)

Tätä lakia sovelletaan valtion liikelaitoksissa, julkisoikeudellisissa yhdistyksissä sekä yksityisissä niiden  hoitaessa julkisia hallintotehtäviä. 

Tuomme esiin Hallintolain ja Perustuslain kohdat, joiden katsomme osoittavan, että Valvira on  syyllistynyt Hallintolain ja Perustuslain vastaiseen menettelyyn käyttäessään viranomaisroolissa  epäasiallista ”uskomushoito”-termiä. 

Hallintolain 6 § velvoittaa, että Valviran toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa  tavoiteltuun päämäärään nähden. ”Uskomushoito”-termin käyttö on epäasiallista, epätieteellistä ja  loukkaavaa. ”Uskomushoito”-termi on provosoiva ja sen voidaan katsoa olevan halventavaa  vihapuhetta, eikä sen käyttö ole viranomaiselle suotavaa, sillä termi ei edusta hallintolain edellyttämää puolueetonta toimintaa. Valviralla ei ole mitään perustetta halventaa osaa  terveydenhuollon henkilöstöstä nimittämällä heidän laillista elinkeinotoimintaa harhaanjohtavalla ”uskomushoito”-termillä.  

Hallintolaki 6 § Oikeusperiaatteet 

Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain  mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa  tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. 

Pyydämme huomioimaan työoikeuden emeritusprofessori OTT, VTK Seppo Koskisen kannanoton  Edilex-palvelussa (https://www.edilex.fi/uutiset/70516). Koskinen toteaa: ”Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.” (Perustuslaki 18 §). Katsomme, että epäasiallisen termin  käyttäminen elinkeinonharjoittajista rikkoo Perustuslaissa säädettyä julkisen vallan työvoiman  suojeluvelvoitetta. 

Perustuslaki 18 § Oikeus työhön ja elinkeinovapaus 

Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.  Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. 

Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta  työllistävään koulutukseen säädetään lailla. 

Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.

Hallintolain 9 § velvoittaa Valviraa käyttämään asiallista kieltä. ”Uskomushoito”-termin käyttö ei  ole missään tapauksessa asiallista kieltä vaan täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tekijöihin  kohdistuvaa vihapuhetta, joka pilkkaa ja halventaa myös täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen  tekijöiden asiakkaita. 

Hallintolaki 9 § Hyvän kielenkäytön vaatimus 

Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. 

Asiakkaan oikeudesta käyttää omaa kieltään viranomaisessa asioidessaan on voimassa, mitä siitä erikseen  säädetään tai mitä johtuu Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista. 

Valvira rikkoo törkeästi Hallintolain 6 ja 9 pykäliä, ei kunnioita Perustuslain 18 pykälää eikä toteuta eikä edistä Hallintolain 1 pykälän tarkoittamaa hyvää hallintoa. 

Hallintolaki 1 § Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Lain  tarkoituksena on myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuutta. 

Vaadimme, että Valvira lakkaa välittömästi käyttämästä ”uskomushoito”-termiä kaikessa  toiminnassa, tiedotuksessa, koulutuksessa, julkaisuissa, internetissä, somessa ja muissa  mahdollisissa asiayhteyksissä. 

Lopuksi haluamme todeta, että sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut luopuneensa  epäasiallisen ”uskomushoito”-termin käytöstä. Sosiaali- ja terveysministeriöltä (lääkintöneuvos  Kaisa Halinen) saatujen tietojen mukaan hallitusohjelmaan tehdyt kirjaukset (vaihtoehto- ja  uskomushoito-termin osalta) on tehty hallitusohjelmaneuvottelijoiden toimesta. ”Virkavalmistelussa sosiaali- ja terveysministeriö pyrkii määrittelemään käytetyt termit siten, että ne asiallisesti  ilmentävät kyseessä olevaa teemaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on käyttänyt tästä teemasta  termejä CAM-hoidot ja/tai vaihtoehtohoidot.” 

Edellytämme, että Valvira sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvana viranomaisena  noudattaa ministeriön kanssa samaa asiallista terminologiaa.

 

Ilkka Westman, puheenjohtaja 

Luontaishoitoalan Foorumi ry 


Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja  

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry 

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n varapuheenjohtaja 


Luontaishoitoalan Foorumi ry:n
sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumi