Lääkärit ja luontaishoidot

5.4.2022

Professorin mukaan lääkärit suhtautuvat myönteisesti luontaishoitoihin


Professori Juhani Knuuti ja Terveystuotetukkujen puheenjohtaja Jarmo Hörkkö keskustelivat lääketieteen ja täydentävien hoitojen yhteistyömahdollisuuksista TerveysSummit ohjelmassa AlfaTV:ssä 3.4.2022 (1). Haastattelussa näkyi tervetullut näkemysten päivittyminen.

Haastattelussa käsiteltiin termistöä, miten luontaishoitoja tai täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja pitäisi kutsua. Aiemmin Knuuti, kuten Lääkäriliittokin, on käyttänyt niistä nimitystä ”uskomushoito”, ”huuhaa” ja ”plasebo”, jotka vaikuttaisivat nyt väistyvän. Vaikka haastattelussa pohdittiin termistöä, ei ole tarvetta keksiä uutta termiä, koska aiempi ja yleisesti hyväksytty Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot eli CAM-hoidot -termi on jo olemassa ja kuvaa hyvin näitä hoitoja ja niiden käytön monimuotoisuutta. Kaikkia hoitomuotoja ja käyttötarkoituksia on mahdoton niputtaa yhden termin alle.

Otetaan esimerkiksi unettomuus. Käypä hoito -suosituksessa unettomuuteen kehotetaan kokeilemaan lääkkeellisen hoidon sijaan muita menetelmiä, kuten mindfulness-tyyppisiä rentoutumismenetelmiä. (2) Mindfulness on vaihtoehtoinen hoitomuoto, sillä se on lääketieteellisten hoitojen ulkopuolinen hoitomenetelmä, jota voidaan käyttää unettomuuden hoidossa lääketieteellisen hoidon sijasta. Jos mindfulness ei tuota toivottua hyötyä ja päädytään käyttämään lisäksi unilääkettä, sama hoito muuttuu täydentäväksi hoidoksi, joka tukee unettomuuden lääkkeellistä hoitoa.

Niinpä vaihtoehtoista hoitoa niin terminä kuin hoitonakaan ei ole tarpeen väheksyä tai pelätä. Joidenkin sairaustilojen kohdalla se on jopa suositeltavampaa kuin perinteinen lääketieteellinen hoito. Unettomuuden ohella kivunlievityksessä lääketieteen ulkopuoliset hoitomuodot ovat toimivia vaihtoehtoja lääketieteelliselle hoidolle ja tilanteesta riippuen ne muuttuvat täydentäviksi hoitomuodoiksi.

Knuuti toi haastattelussa esiin lääkäreiden positiivisen suhtautumisen täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin. (3) Tämä uusi näkökanta on erittäin tervetullut ja tämän uutisen voi ottaa ilahtuneena vastaan. Lääkäriliiton suosituksessa ”Suositus lääkärin suhtautumisesta uskomushoitoihin” sanotaan: ”Uskomushoidoilla, luontaisvalmisteilla ja ravintolisillä voi olla merkittäviä sivu- tai yhteisvaikutuksia lääketieteellisten tutkimusten ja hoitojen kanssa. Lääkärin velvollisuus on kertoa potilaalle mahdollisista haitoista, ja suositella tällaisista hoidoista pidättäytymistä.” Ja edelleen: ”Jos lääkäri havaitsee kollegan antavan uskomushoitoja, tulee kollegan huomiota kiinnittää tähän suositukseen.” (4)

Suositusta lienee syytä tarkistaa, sillä tutkimuksissa on mm. todettu, että täydentävät hoidot ja yhdistävä lääketiede parantavat syöpäpotilaiden elämänlaatua (5). Vielä heinäkuussa 2021 Lääkäriliiton toiminnanjohtaja piti luontaishoitojen tarjoamista ihmisten pettämisenä (6). Toivottavasti haastattelussa Knuutin suulla lausuttu asiallinen suhtautuminen täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin heijastaa myös Lääkäriliiton uutta linjaa. 

Lääkäriliiton kannanotoilla lienee ollut vaikutusta siihen, miten lääkäreiden oletetaan suhtautuvan täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin. Tämä näkyy luontaishoitoalan keskusjärjestöjen tekemässä OtaKantaa-kyselyssä, jossa 6800 vastaajasta 45% ilmoitti, että kertoo lääkärille harvoin tai ei koskaan käyttämistään luontaishoidoista tai terveystuotteista (7, kysymys 12). Niinpä positiivinen suhtautuminen lääkäreiden suunnalta täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja kohtaan on tervetullutta ja sen voi olettaa parantavan lääkäreiden keskusteluyhteyttä niin hoitoja käyttäviin potilaisiin kuin täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja tarjoaviin henkilöihin. Ehkä voimme varovaisesti olettaa, että ns. ”puoskarilain” vaatiminen loppuu pikkuhiljaa osoituksena lääkäreiden asennemuutoksesta.

Luontaishoitoalan Foorumi on johdonmukaisesti ottanut kantaa ja toivonut asiallista termien käyttöä ja keskustelua täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoitomuodoista sekä niihin liitettyjen virheellisten väittämien oikaisua (8, 9, 10, 11, 12).

Haastattelussa Knuuti kertoi Turun ja Itä-Suomen yliopistojen täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin liittyvästä kurssista. Toivomme, että Luontaishoitolan Foorumilla on mahdollisuus tutustua koulutusmateriaaliin. Tarjoamme mielellämme asiantuntija-apuamme mahdollisen uuden kurssin koostamisessa. Luontaishoitoalan Foorumi on ehdottanut osana toimialaselvitystä, että täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja käsittelevää opetusta järjestetään terveydenhuollon toimijoille (13). Koulutuksen tarve näkyy myös luontaishoitoalan keskusjärjestöjen tekemässä OtaKantaa-kyselyssä, jossa 6800 vastaajasta vain 3% oli sitä mieltä, että lääkäreillä on riittävästi tietoa, jotta he voivat antaa ohjeita luontaishoitojen ja terveystuotteiden käytöstä. Vastaajista 75% halusi, että Suomeen yliopiston yhteyteen perustetaan luontaishoidoille oma tutkimusyksikkö. (7, kysymykset 14 ja 18). Turun ja Itä-Suomen yliopistojen kurssi on askel oikeaan suuntaan.Yhteistyöterveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja


Sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumiViitteet:


(1) Professori Juhani Knuuti ja Terveystuotetukkujen puheenjohtaja Jarmo Hörkkö, Terveyssummit 3.4.2022, AlfaTV. (Viitattu 4.4.2022). https://terveyssummit.fi/tv/

(2) Unettomuus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020. (Viitattu 4.4.2022). https://www.kaypahoito.fi/hoi50067#s14_2

(3) Lääkäriliiton kyselytutkimus 2021.
https://www.luontaishoitoala.fi/cam/laakariliitto/kyselytutkimus-2021/

(4) Suositus lääkärin suhtautumisesta uskomushoitoihin. Suomen Lääkäriliitto. (Viitattu 4.4.2022).
https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/suositus-laakarin-suhtautumisesta-uskomushoitoihin/

(5) Lin Wan-Fu, Zhong Mao-Feng, Zhou Qing-Hui et al. Efficacy of complementary and integrative medicine on health-related quality of life in cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Cancer Management and Research. 2019; Volume 11:6663-6680. https://doi.org/10.2147/cmar.s195935  

Tiivistelmä: Täydentävän ja yhdistävän lääketieteen tehokkuus terveyteen liittyvän elämänlaadun parantajana syöpäpotilailla: systemaattinen katsaus ja meta-analyysi. (Viitattu 4.4.2022). https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/cam/lin/

(6) Suomen Lääkäriliitto ja Nuorten Lääkärien Yhdistys Suomi Areenalla: Jotkut vaihtoehtohoidot tulisi kieltää lailla. Suomen Lääkäriliitto. (Viitattu 4.4.2022). https://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/suomen-laakariliitto-ja-nuorten-laakarien-yhdistys-suomi-areenalla-jotkut-vaihtoehtohoidot-tulisi-kieltaa-lailla/

(7) OtaKantaa-kyselyn tulosten analyysi. (Viitattu 4.4.2022). https://www.luontaishoitoala.fi/aihe/kyselyt/otakantaa/kaytto/analyysi/

(8) Kannanottoja uskomushoito-termin käytöstä. (Viitattu 4.4.2022). https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/uskomushoito/

(9) Luontaishoitoalan Foorumi vaatii Knuutin virheellisen kuolleisuusväitteen välitöntä oikaisua. (Viitattu 4.4.2022).
https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/maakuntalehdet/

(10) Lukuisia virheitä Juhani Knuutin kirjassa Kauppatavarana terveys. (Viitattu 4.4.2022)
https://www.luontaishoitoala.fi/uutiset-ja-julkaisut/juhani-knuuti-kauppatavarana-tervey/

(11) Vuoden professori 2021 – professori Juhani Knuuti. (Viitattu 4.4.2022).
https://www.professoriliitto.fi/?x23370=1305980

(12) Kannanotto professori Juhani Knuutin nimeämisestä vuoden professoriksi. (Viitattu 4.4.2022).
https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/professoriliitto/vuoden-professori/

(13) Täydentävien hoitojen nykytilanteesta syytä tehdä kansallinen toimialaselvitys. (Viitattu 4.4.2022). https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/hallitusohjelma/toimialaselvitys/