Kannanotto 8.6.2022

8.6.2022

Eduskuntaryhmille: Kannanotto Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteeseen, jota sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee 9.6.2022


Hyvä eduskuntaryhmän puheenjohtajisto

Eheytyshoidot eivät ole luontaishoitoja

Toivomme, että välitätte tämän viestin eduskuntaryhmänne kansanedustajille.


Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on käsitelty kansalaisaloitetta Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille” ja kuultu asiantuntijoita verkkopalvelussa 2.6.2022.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/KAA_10+2021.pdf

https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/valiokuntien-julkiset-kuulemiset-ja-avoimet-kokoukset/02062022_stv


Julkisessa kuulemistilaisuudessa käytetyistä puheenvuoroista syntyi vaikutelma, etteivät kaikki asiantuntijat, eivätkä valiokunnan jäsenet ole perillä siitä, mitä termillä ”eheytyshoidot” tarkoitetaan. Keskustelussa ”eheytyshoidot” yhdistettiin virheellisesti, jopa tarkoitushakuisesti luontaishoitoihin.


Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää kansalaisaloitteen jatkokäsittelystä 9.6.2022. Luontaishoitoalan Foorumi ry. vaatii, että sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää seksuaaliset eheytyshoidot omana asiakokonaisuutenaan eikä yhdistä niitä luontaishoitoalaa koskevaan lainsäädäntöön eikä selvitystyöhön sosiaali- ja terveysministeriössä. Eheytyshoidot eivät ole osa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja.1. Lähetimme 22.3.2022 valiokunnan kaikille jäsenille sähköpostin joka oli otsikoitu: Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteen ajama asia ei liity mitenkään luontaishoitoihin.

Sähköposti on julkaistu Luontaishoitoalan Foorumin verkkosivulla: https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/stv/kansalaisaloite/2. Kansalaisaloitteen vastuuhenkilöt ovat vastanneet tiedusteluumme, että kansalaisaloite vaatii vain ja ainoastaan seksuaalisten eheytyshoitojen kieltoa.

Julia Peltonen, kansalaisaloitteen vastuuhenkilö: ”Yleisellä tasolla voi todeta, että kansalaisaloite koskee hoitomuotoja, joilla pyritään muuttamaan henkilön seksuaalisuutta tai sukupuoli-identiteettiä. Mihinkään muuhun kansalaisaloite ei pyri vaikuttamaan.”

Perttu Jussila, kansalaisaloitteen vastuuhenkilö: ”Tämän kansalaisaloitteen tavoitteena on spesifisti kieltää eheytyshoidot. Se ei ota kantaa muuhun lainsäädäntöön.”

Peltosen ja Jussilan vastaukset on julkaistu verkkosivullamme: https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/eheytyshoidot/


Luontaishoitajat eli täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja tekevät hoitajat eivät ole tehneet eivätkä tee eivätkä tule tekemään seksuaalisia eheytyshoitoja. Seksuaalisia eheytyshoitoja ovat tehneet virallisen terveydenhuollon ammattilaiset ja uskonnolliset yhteisöt. Seksuaalisilla eheytyshoidoilla ei ole mitään tekemistä luontaishoitojen kanssa. Lainsäädännön pitää perustua tosiasioihin eikä ennakkoluuloihin tai kuviteltuihin vaaroihin.3. Jos kansalaisaloitteen vaatimus toteutetaan lainsäädännössä säätämällä luontaishoitoja rajoittava laki eli ns. ”puoskarilaki”, se tarkoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamista. Alla on Mia Laihon lakialoitteen teksti, johon on kohtaan 3) lisätty boldilla seksuaalisia eheytyshoitoja koskeva osa: tai seksuaalista eheytyshoitoa; taikka

Lisätään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994) uusi 4 b luku seuraavasti:

4 b luku

Terveydenhuollon ammattihenkilön tutkimusta ja hoitoa edellyttävät potilasryhmät ja sairaudet

23 f §

Oikeus tutkia ja hoitaa eräitä potilasryhmiä ja sairauksia

Oikeus tutkia tai hoitaa henkilöitä on sallittu ainoastaan tämän lain 2 §:ssä tarkoitetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille silloin kun:

1) täysi-ikäinen henkilö ei mielenterveyden häiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan;

2) alaikäisellä ei ole hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa suostumusta tutkimukseen tai hoitoon;

3) tutkimukseen tai hoitoon sisältyy hypnoosia tai seksuaalista eheytyshoitoa; taikka

4) potilasturvallisuus edellyttää muusta erityisestä, henkilön sairauteen tai hoitomuotoon liittyvästä syystä terveydenhuollon ammattihenkilön tutkimusta tai hoitoa.

Muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa hoitaa henkilöä, joka on raskaana tai jolle on tehty elinsiirto, taikka hoitaa syöpää, diabetesta, epilepsiaa, vakavaa mielenterveyden häiriötä, mielisairautta, dementiaa tai muuta näihin verrattavaa vakavaa sairautta taikka tartuntatautilaissa (1227/2016) säädettyä yleisvaarallista tartuntatautia, ellei tutkimusta ja hoitoa toteuteta yhteistyössä lääkärin kanssa.Tällaista ratkaisua oikeusministeriö kannatti julkisessa kuulemisessa 2.6.2022. Jos tällainen laki säädetään, niin se tarkoittaa, että lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt saavat tehdä seksuaalista eheytyshoitoa mutta muilta se on kielletty. Tämän käytännön vahvistaa myös Valvira: 

”Valvira on katsonut lääketieteen ulkopuolella olevien hoitojen … tai ei-lääketieteellisten hoitojen osalta, ettei lainsäädäntö aseta terveydenhuollon ammattihenkilön koulutuksen saaneelle estettä antaa myös tällaisia hoitoja, koska niiden antamisesta ei ole säädetty" Sitaatti on Setan verkkosivujen dokumentista:

https://setary.sharepoint.com/Setafitiedostoalue/Selvitys eheyttämistoiminnasta 2022/Setan raportti eheyttämistoiminsta Ingman 2022.pdfKun diabeetikot, syöpää sairastavat ja muut kielletyt potilasryhmät lasketaan yhteen niin 11 % kansasta joutuisi vakavasti sairaina rajoittavan lain piiriin. Kun otetaan mukaan 46 000 raskaana olevaa ja 863 000 lasta, niin 1 521 000 ihmistä eli 27,5 % Suomessa asuvista kuuluisi rajoittavan lain piiriin. Heitä luontaishoitajat voisivat hoitaa vain yhteistyössä lääkärin kanssa. Käytäntö on osoittanut, että koska lääkärit eivät tunne luontaishoitoja he kaiken varalta kieltävät niiden käytön, jos potilas kysyy voiko niitä käyttää.

Laskelmat löytyvät verkkosivuiltamme: https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/hs/dosentti-aanitorvena/#PotilasryhmanKokoTeot, joilla pyritään muuttamaan henkilön seksuaalisuutta tai sukupuoli-identiteettiä ovat rinnastettavissa pahoinpitelyrikokseen, jossa pahoinpitely tapahtuu henkisellä tasolla. Sellaiset rikokset on kiellettävä ja niistä seuraavat rangaistukset on säädettävä rikoslaissa.Eheytyshoitoasiaa on käsitelty perusteellisesti verkkosivuillamme:

https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/eheytyshoidot/kanta-kielteinen/

Mia Laihon rajoittavasta ”puoskarilaki” aloitteesta olemme lähettäneet 4.11.2021 valiokunnalle kannanoton, joka on julkaistu verkkosivullamme: https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/stv/foorumin-kannanotto/4. Suomessa arvioidaan olevan 6000 – 8000 luontaishoitoalan ammatinharjoittajaa. Jos valiokunta esittää mietinnössään seksuaalisten eheytyshoitojen kieltämistä ja luontaishoitojen rajoittamista esimerkiksi Laihon aloitteen mukaisesti rajoittavalla lailla, valiokunta vaarantaa 6000 – 8000 yrittäjän elinkeinon ja lisäksi rikkoo Hallintolakia:

 • 1. luvun 1 pykälää, jossa on vaatimus hallinnolle ”toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa
 • 2. luvun 6 pykälää, koska: ”toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden
 • 6. luvun 41 pykälää, koska valiokunta ei ole kuullut luontaishoitajia edustavia järjestöjä.5. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on tekemässä selvitystä luontaishoidoista (eli täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista). STM ei kannattanut 2.6.2022 julkisessa kuulemisessa seksuaalisten eheytyshoitojen kieltämisen säätämistä luontaishoitoja koskevassa laissa.

Luontaishoitoalan Foorumi vaatii, että sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää seksuaaliset eheytyshoidot yksittäisenä asiana, jolla ei ole mitään tekemistä luontaishoitojen kanssa, ja ehdottaa mietinnössään seksuaalisten eheytyshoitojen kieltämistä ja rangaistuksen säätämistä rikoslaissa ja hylkää täysin Mia Laihon ehdottaman ja Lääkäriliiton ajaman rajoittavan ”puoskarilaki”-ehdotuksen tarpeettomana ja STM:n selvitystyötä vaikeuttavana.

Täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoitomuodoista saatte lisätietoa infopaketista, jonka olemme lähettäneet 13.12.2020 kansanedustajille:

https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/kansanedustajat/info-paketti/ 

https://www.luontaishoitoala.fi/info/cam-infopaketti/

Loukkaavan ja epäasiallisen ”uskomushoito”-termin käytöstä on oma verkkosivu alasivuineen:

https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/uskomushoito/

Yhteistyöterveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja


Luontaishoitoalan Foorumi ry:n
Sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumiKannanotto lähetettiin eduskuntaryhmien puheenjohtajistoille:

 • SDP: Antti Lindtman, Kristiina Salonen ja Kim Berg
 • PS: Ville Tavio, Jani Mäkelä ja Lulu Ranne
 • Kok.: Kai Mykkänen, Sari Sarkomaa, Jukka Kopra ja Pia Kauma​​
 • Kesk.: Juha Pylväs, Eeva Kalli ja Jouni Ovaska​
 • Vihr.: Atte Harjanne, Saara Hyrkkö ja Jenni Pitko
 • Vas.: Jussi Saramo, Pia Lohikoski ja Katja Hänninen
 • RKP: Anders Adlercreutz, Mats Löfström ja Sandra Bergqvist
 • KD: Päivi Räsänen, Antero Laukkanen ja Sari Tanus
 • Liik.: Harry Harkimo
 • VKK: Ano Turtiainen