Oikeuskanslerin ratkaisu

11.10.2022

Oikeuskanslerin ratkaisu YEL-lakimuutoksen valmistelun puutteista tehtyyn kanteluun

Oikeuskanslerin ratkaisun oleellisia kohtia:

"Saamieni tietojen perusteella sosiaali- ja terveysministeriössä arvioitiin, että nyt esillä oleva hallituksen esitys sisältää pitkään kestäneestä valmistelusta huolimatta vain täsmennyksiä vähäiseen määrään voimassa olevan lain pykäliä. Näin ollen ministeriössä arvioitiin, että kysymys ei ollut yrittäjän eläkelain merkittävästä uudistuksesta, mihin olisi tarvittu kattavaa yrittäjäkentän ja muiden yhteiskunnan toimijoiden kuulemista."

"Totean, että kirjallisten lausuntojen pyytäminen on säädösvalmistelun kuulemisohjeen mukaan pääsääntö hyvän lainvalmistelukäytännön noudattamisessa. Lausuntopyynnöt myös suositellaan julkaistavan oikeusministeriön ylläpitämässä lausuntopalvelu.fi:ssä. Ohjeet eivät kuitenkaan ole oikeudellisesti sitovia, ja ministeriöillä on harkintavaltaa ..."

"Pidän kuitenkin yleisellä tasolla tärkeänä korostaa, että hallituksen esitysluonnoksesta tulee lähtökohtaisesti pyytää kirjallisia lausuntoja silloinkin, kun sidosryhmiä on eri tavoin jo kuultu valmistelun aikana."

"Totean lisäksi yleisellä tasolla, että pelkästään lausuntokierroksen järjestäminen ei täytä kuulemiselle asetettuja tavoitteita, vaan saatu palaute tulee myös huomioida jatkovalmistelussa."

"Asia ei anna aihetta ryhtyä muihin toimenpiteisiini kuin, että saatan vastaukseni sosiaali- ja terveysministeriön tietoon."

Oikeuskanslerin koko ratkaisu on luettavissa alla olevasta pdf-tiedostosta: