Kustannustehokkuus

Sairausvakuutusyhtiön tutkimus homeopatian kustannustehokkuudesta antoi hyviä tuloksia


Sairausvakuutusyhtiö Securvita Saksassa tarjoaa asiakkailleen sairasvakuutuksen, joka kattaa myös luontaislääkinnän, johon homeopatiakin lukeutuu. Vakuutuksen myötä sairausvakuutuslääkärit, joilla on homeopaatin koulutus, voivat hoitaa SECURVITA-vakuutettuja homeopatialla vakuutuksen kattaessa kulut. Tähän sisältyy mm. pitkät anamneesikeskustelut ja homeopaattinen konsultaatio.

Yhtiö julkaisi syyskuussa 2020 raportin, jossa vertailtiin noin 15 700 homeopaattista hoitoa saaneen henkilön terveyttä pelkästään koululääketieteen hoitoja käyttävän ryhmän terveyteen. Kolmevuotisen seurannan alkaessa ryhmät olivat samankaltaiset, -kokoiset ja -laatuiset ja terveyden osalta samanlaiset. Homeopatiaa käyttävät henkilöt kävivät rekisteröidyn, homeopatialla hoitavan, lääkärin hoidossa vähintään kolme vuotta. Pelkästään koululääketieteen hoitoja käyttävät kävivät tavallisen lääkärin hoidossa myös vähintään kolme vuotta.

Kolmevuotisen seurantajakson päätyttyä tutkijat totesivat, että homeopaattisten valmisteiden käyttäjien terveys oli paremmassa kunnossa kuin perinteisiä lääkkeitä käyttävien terveys. Tämä heijastui sairausvakuutuskuluihin, lääkitystarpeisiin sekä sairauspoissaoloihin. Homeopatiaa käyttäneet tarvitsivat vähemmän perinteisiä lääkkeitä. Laajemmista kroonisista terveysongelmista kärsivien homeopaattista hoitoa saavien aikuisten ja lasten perinteisen lääkityksen tarve ja kulut olivat huomattavasti normaalia pienemmät. Tästä tuli vakuutusyhtiölle selvää säästöä.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että vakuutusyhtiön homeopatiaa käyttävien asiakkaiden tarve käyttää masennuslääkkeitä ja kipulääkkeitä oli selvästi pienempi kuin perinteistä lääkitystä käyttävillä.

Masentuneiden henkilöiden sairauspoissaolopäiviä pystyttiin Securvitan raportin mukaan vähentämään homeopatialla noin 17 % kolmessa vuodessa, kun taas pelkästään perinteisiä lääkkeitä käyttävien masentuneiden henkilöiden sairauspoissaolopäivien määrä kasvoi 17 % samana aikana. Masennuksesta kärsivien sairauspoissaolot ovat huomattava kuluerä sairausvakuutusyhtiölle ja yhteiskunnalle.

Homeopatiaa käyttävät lapset tarvitsivat harvemmin antibiootteja verrattuna perinteisiä lääketieteellisiä hoitoja saaneisiin lapsiin. Kolmen vuoden hoitojakson jälkeen pienillä lapsilla ero homeopatiaa käyttävien ja perinteisiä lääkkeitä käyttävien välillä oli selkeä. Homeopatiaa käyttävillä antibioottihoidot vähenivät kolmen vuoden aikana 17 %, kun pelkästään perinteisiä lääkkeitä käyttävillä ne lisääntyivät 74 %.

Raportista käy ilmi, että homeopatian hyöty lasten allergioiden, ihottumien ja astman hoidossa oli ylivertainen verrattuna perinteiseen lääkehoitoon. Homeopatiaa saaneiden lasten vaivat useimmiten parantuivat tai ainakin helpottuivat, kun taas pelkästään perinteisiä hoitoja käyttävien lasten joukossa ne lisääntyivät vuosi vuodelta kolmen vuoden aikana.

Yhtiön mukaan homeopatialla on saatu tehokkaita tuloksia terveydenhuollossa. Se näkyy tämän uuden tutkimuksen tuloksissa. Securvitan tutkimuksen tarkoitus oli selvittää hoitojen kustannustehokkuutta ja millaisia hyötyjä niillä voidaan saavuttaa. Tutkimuksen tavoitteena ei ollut selvittää homeopatian toimintamekanismia.

https://www.securvita.de/securvita-aktuell/homoeopathie.html

https://www.securvita.de/fileadmin/inhalt/dokumente/auszuege_SECURVITAL/202004/securvital_0420_6-11.pdf