Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kanta seksuaalisuuteen liittyviin eheytyshoitoihin on yksiselitteisen kielteinen

16.10.2021

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kannanotto lähetettiin kansalaisaloitteen vastuuhenkilöille ja muutamalle yhteisölleHyvät Kansalaisaloitteen Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” vastuuhenkilöt ja ranneliike.net toimitus sekä Sateenkaariyhteisöt ry ja Seta ry
Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kanta seksuaalisuuteen liittyviin eheytyshoitoihin on yksiselitteisen kielteinen
Seksuaalisuuteen liittyvät eheytyshoidot eivät ole olleet, eivätkä ole, eivätkä tule olemaan osa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja, joita kutsutaan myös luontaishoidoiksi ja CAM-hoidoiksi (Complementary and Alternative Medicine). Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen (CAM) peruspilareihin kuuluu ihmisen kokonaisvaltainen hoito ja ihmisen yksilöllisyyden kunnioittaminen hoitotyössä.


Täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista

Suomessa arvioidaan olevan 6000 – 8000 luontaishoitoalan ammatinharjoittajaa.

Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja käyttää vuosittain noin miljoona ihmistä [1]. Hoitomuodosta riippuen 54 – 86 % koki saaneensa apua [2].

Sveitsissä antroposofinen lääketiede, homeopatia, fytoterapia (kasvilääkintä) ja perinteinen kiinalainen lääketiede kuuluvat sairausvakuutuksen piiriin pysyvästi 1.8.2017 alkaen. Akupunktio kuului jo aiemmin. Prosessiin kuului vuosia kestänyt näytön arviointi [3]. Tuoretta tutkimusta on esitelty verkkosivuillamme [4].


Kansalaisaloite ja ranneliike.net

Verkkosivuston ranneliike.net 23.8.2021 julkaisema uutinen kertoo: ”Suomessa on puhuttu ns. puoskarilain laatimisesta, jolla suitsittaisiin ns. uskomushoitoja. Nykyinen hallitus viittaa hallitusohjelmassa uskomushoitoja koskevaan selvittelyyn.” [5] Sama teksti löytyy myös itse kansalaisaloitteesta [6].

Näyttää siltä, että sekä kansalaisaloitteen vastuuhenkilöt että Ranneliike-julkaisun toimittajat näkevät ”puoskarilain” säätämisen olevan ratkaisu ajamaansa asiaan. Pohtimalla asiaa tarkemmin voidaan todeta, että näin ei kuitenkaan ole. Asian pohdinta on esitetty alla.


Puoskarilaki”-ehdotusten historiaa

Lääkäriliitto on yrittänyt saada aikaan rajoittavaa lakia, jota he kutsuvat ”uskomushoito”-laiksi tai ”puoskarilaiksi”, ensimmäisen kerran jo vuonna 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä [7]. Toisen kerran yritettiin vuonna 2018 eduskunnassa kansanedustaja, lääkäri Sari Raassinan (kok) lakialoitteella, joka on aivan sama kuin STM:n työryhmän ehdottama lakiehdotus vuonna 2009 [8].

Molemmat yritykset epäonnistuivat. Lääkäri, kansanedustaja Mia Laiho (kok) teki vuonna 2020 kolmannen yrityksen eduskunnassa lakialoitteella, joka on täsmälleen sama kuin edellinen Raassinan lakialoite [9]. Lääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteena 2019 on ”uskomushoito”-laki [10].


Seksuaaliset eheytyshoidot kieltävä ”puoskarilaki”

Jos kansalaisaloitteen vaatimus toteutetaan lainsäädännössä säätämällä ns. ”puoskarilaki”, se tarkoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamista. Alla on Mia Laihon lakialoitteen teksti [11] johon olen punaisella [lihavoiden] lisännyt seksuaalisia eheytyshoitoja koskevan osan.


Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994) uusi 4 b luku seuraavasti:

4 b luku

Terveydenhuollon ammattihenkilön tutkimusta ja hoitoa edellyttävät potilasryhmät ja sairaudet

23 f §

Oikeus tutkia ja hoitaa eräitä potilasryhmiä ja sairauksia

Oikeus tutkia tai hoitaa henkilöitä on sallittu ainoastaan tämän lain 2 §:ssä tarkoitetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille silloin kun:

1) täysi-ikäinen henkilö ei mielenterveyden häiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan;

2) alaikäisellä ei ole hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa suostumusta tutkimukseen tai hoitoon;

3) tutkimukseen tai hoitoon sisältyy hypnoosia tai seksuaalista eheytyshoitoa; taikka

4) potilasturvallisuus edellyttää muusta erityisestä, henkilön sairauteen tai hoitomuotoon liittyvästä syystä terveydenhuollon ammattihenkilön tutkimusta tai hoitoa.

Muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa hoitaa henkilöä, joka on raskaana tai jolle on tehty elinsiirto, taikka hoitaa syöpää, diabetesta, epilepsiaa, vakavaa mielenterveyden häiriötä, mielisairautta, dementiaa tai muuta näihin verrattavaa vakavaa sairautta taikka tartuntatautilaissa (1227/2016) säädettyä yleisvaarallista tartuntatautia, ellei tutkimusta ja hoitoa toteuteta yhteistyössä lääkärin kanssa.
Jos tällainen laki säädetään, niin se tarkoittaa että lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt saavat tehdä seksuaalista eheytyshoitoa mutta muilta se on kielletty. Tämä ei liene se tulos, mitä tavoittelette.


Seksuaalisten eheytyshoitojen kielto lainsäädännössä 

Seksuaalisten eheytyshoitojen kiellolle rangaistuksineen on löydettävä jokin sopiva paikka lainsäädännössä. Yksi mahdollinen paikka voisi olla ehkä rikoslaki, jossa määritellään kiellettyjä tekoja ja niistä seuraavia rangaistuksia. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kantana on, että tällaisia säädöksiä ei missään tapauksessa voi liittää mahdolliseen täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja sääntelevään lakiin.

Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja sääntelevässä laissa tullaan määrittelemään Luontaishoidot eli CAM-hoidot (Complementary and Alternative Medicine) eli Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot kansainvälisen käytännön mukaisesti. Esimerkiksi WHO määrittelee ne näin:

Complementary medicine

The terms “complementary medicine” and “alternative medicine” refer to a broad set of health care practices that are not part of that country’s own traditional or conventional medicine and are not fully integrated into the dominant health care system. They are used interchangeably with traditional medicine in some countries. [12]

Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja sääntelevässä laissa mahdollisesti kielletään vakavien sairauksien hoitaminen mutta sallitaan oireiden hoitaminen, säädetään todennäköisesti CAM-hoitojen markkinoinnista sekä CAM-hoitajien julkisesta rekisteröinnistä. Tällaiseen lakiin ei seksuaalisia eheytyshoitoja voi mitenkään liittää, koska seksuaaliset eheytyshoidot eivät kuulu CAM-hoitoihin.


Luontaishoitoalan Foorumi ry

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä ovat 15 täydentävien hoitojen ammattilaisjärjestöä ja koulutustahoa. Jäsenyhdistykset edustavat noin 1.000 täydentävien hoitojen alalla toimivaa henkilöä. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä olevissa koulutustahoissa on vuosittain satoja täydentäviä hoitoja opiskelevaa henkilöä.
Toivomme käsitteiden käytössä erityistä huolellisuutta. Mediassa epätarkka käsitteiden käyttö saattaa johtaa arvaamattomiin tuloksiin. Toivomme myös tarkkuutta tavoitteen ja sen saavuttamiseksi käytettävien keinojen markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Emme hyväksy seksuaalisen eheytyshoidon määrittelyä ”uskomushoidoksi”, koska se on Lääkäriliiton keksimä pilkkanimi kaikille täydentäville ja vaihtoehtoisille hoidoille. Jos ajatte ”puoskarilakia”, Lääkäriliitto tukee teitä, mutta tulos tulee olemaan erittäin huono sekä teille että meille täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tekijöille. Toivomme, että suuntaatte ponnistelunne sopivan kohdan löytämiseksi lainsäädännöstä, johon seksuaalisten eheytyshoitojen kiellon ja kiellon rikkomisesta seuraavan rangaistuksen voi lisätä.
Yhteistyöterveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja


Luontaishoitoalan Foorumi ry:n
Sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumi
Viitteet:

[1] Kuinka moni suomalainen käyttää vuosittain luontaishoitoja? European Social Survey (ESS) 2014. https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/luontaishoitojen-kaytto/ess/

[2] Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa. https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/luontaishoitojen-kaytto/vuolanto/

[3] Sveitsin päätös (16.6.2017) ottaa antroposofinen lääketiede, perinteinen kiinalainen lääketiede, homeopatia ja fytoterapia paikallisen sairausvakuutusjärjestelmän korvattavien hoitojen piiriin 1.8.2017 alkaen. Päätös löytyy Sveitsin liittovaltion verkkosivuilta sekä saksaksi, ranskaksi että italiaksi. Sveitsin prosessi. https://www.luontaishoitoala.fi/cam/sveitsi/

[4] Tutkimusta täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista. https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/

[5] ranneliike.net sivuston uutinen. https://ranneliike.net/uutiset/16130/kansalaisaloite-ns-eheytystoiminnan-kieltamiseksi-kerasi-tarvittavat-kannatusilmoitukset-etenee-eduskuntaan

[6] Kansalaisaloite: Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille”. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8747

[7] STM:n työryhmä selvitti CAM-hoitoja koskevan lainsäädännön tarvetta 2008-2009. https://www.luontaishoitoala.fi/cam/stm/2008-2009-stm-n-tyoryhma-selvitti-c/

[8] Sari Raassinan (kok) täydentäviä hoitoja rajoittava lakialoite. https://www.luontaishoitoala.fi/cam/eduskunta/2018-sari-raassinan-kok-taydentavia/

[9] Mia Laihon (kok) täydentäviä hoitoja rajoittava lakialoite. https://www.luontaishoitoala.fi/cam/eduskunta/2020-mia-laihon-kok-taydentavia-hoi/

[10] Lääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet 2019. https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/4501/laakariliittoeduskuntavaalit2019.pdf

[11] Mia Laihon lakialoite: Lakialoite LA 106/2020 vp. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_106+2020.aspx

[12] WHO Global Report on Traditional and Comlementary medicine 2019. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312342/9789241515436-eng.pdf