Täydentävien hoitojen nykytilanteesta syytä tehdä kansallinen toimialaselvitys

5.10.2020

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tarkoituksena on Suomessa toimivien luontaisterapeuttien yhdyssiteenä edistää luontaishoitojen yhteiskunnallista arvostusta ja asemaa sekä parantaa luontaishoitoalan toimintaedellytyksiä, sisäistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Yhdistyksen tarkoituksena on lisäksi edistää luontaishoitoalan kehittämistä, osaamista, tutkimustoimintaa ja yhteistyötä alan tutkijoiden kanssa. Yhdistys haluaa edistää yhteistyötä yhdistävän lääketieteen (integrative medicine) ihmiskeskeisen ja kokonaisvaltaisen periaatteen mukaisesti.

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä ovat 15 täydentävien hoitojen ammattilaisjärjestöä ja koulutustahoa. Jäsenyhdistykset edustavat noin 1.000 täydentävien hoitojen alalla toimivaa henkilöä. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä olevissa koulutustahoissa on vuosittain satoja täydentäviä hoitoja opiskelevaa henkilöä.

Luontaishoitoalan Foorumi ry esittää näkemyksiään hallitusohjelman mukaiseen kirjaukseen selvittää täydentävien hoitojen sääntelyn eri mahdollisuuksia. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n näkemykset ja kannanotto on lähetetty sosiaali- ja terveysministeriölle, jossa parhaillaan taustoitetaan täydentävien hoitojen sääntelyyn liittyviä asioita ja mahdollisesti tulevaa selvitystyön prosessia.

1.      TÄYDENTÄVIEN HOITOJEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tuhansille elinkeinonharjoittajille on Suomessa omia ammatillisia yhdistyksiä muun muassa fytoterapiassa, perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä ja akupunktiossa, vyöhyketerapiassa, hypnoosissa, kalevalaisessa jäsenkorjauksessa, ayurvedassa, homeopatiassa, ravitsemushoidossa, shiatsussa jne. Lisäksi eri ammattilaisjärjestöjen yhteistyötä koordinoivat Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry ja Luontaishoitoalan Foorumi ry. Monet järjestöt ovat jäseninä tai tekevät yhteistyötä alan kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n on yksi taho, jota tulee kuulla, kun ministeriö edistää hallitusohjelman mukaisen kirjauksen mukaisesti täydentävien hoitojen sääntelyn eri mahdollisuuksien selvittämistä.

2.      TOIMIALASELVITYKSEN TEKEMINEN LUONTAISHOITOALASTA

Luontaishoitoalan Foorumi ry ehdottaa, että täydentävistä hoidosta tehdään toimialaselvitys, jolla selvitetään täydentävien hoitojen nykyinen tilanne Suomessa. Toimialaselvityksen toteutusmallina voidaan käyttää Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemia toimialakohtaisia raportteja.

Toimialaraportissa voidaan muun muassa kuvata täydentävien hoitojen toimialan rakenne, toimialan määritelmiä, kytkeytyminen muihin toimialoihin, kuvata toimialan hoitoja, toimialan kehitystä ja näkymiä, trendejä, kansainvälisyyttä ja laajemmin toimialan suurimpia hoitomuotoja, toimialan yrityksien kannattavuutta ja työllistävyyttä, toimialan asemaa ja merkitystä. Lisäksi toimialasta voi tehdä valikoituja analyysejä (esimerkiksi SWOT-analyysi).

3.      POTILASTURVALLISUUS

Toimialaselvityksen yhteydessä on syytä selvittää täydentäviin hoitoihin liittyvät potilasturvallisuusasiat ja potilasvahingot. Potilasturvallisuusnäkökulmaan liittyvien asioiden tulee perustua varmistettuihin viranomaisten tietoon tulleisiin tapauksiin.

Täydentävien hoitojen kenttä on varsin pitkälle järjestäytynyt hoitomuodoittain ammatillisiin yhdistyksiin, joilla on jäsenilleen asetetut koulutusvaatimukset, eettiset ohjeet ja hoitajarekisteri. Nämäkin asiat on hyvä selvittää tarkemmin toimialaselvityksessä. Valitusasioita hoitaa yhdistyksen säännöissä tai eettisissä ohjeissa määritelty toimielin. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tietojen mukaan valitustapauksia on tullut yhdistysten käsiteltäviksi hyvin vähän.

4.      OMAVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN

Kunkin täydentävän hoitomuodon oma ammatillinen yhdistys on asiantuntijataho omalla alallaan. Vastuullisina toimijoina hoitomuotojen ammatilliset yhdistykset järjestävät ja/tai valvovat yhdistyksen piirissä tapahtuvaa koulutusta asettamalla asialliset ja riittävät koulutuskriteerit, pitävät huolta opettajien pätevyydestä yhdessä koulutustahojen kanssa, järjestävät jäsenilleen täydennyskoulutusta ja ylläpitävät hoitajarekisteriä. Omavalvonnan tueksi tulee täydentävien hoitojen ammatinharjoittajille saada asianmukainen vakuutus hoitovirheiden ja -vahinkojen varalle.

Yhtenä viranomaisen roolina voisi olla tarkastuksien suorittaminen ammatillisiin yhdistyksiin, jotta todetaan omavalvonnan olemassaolo ja toiminta. Tällaista roolia voidaan mahdollisesti ajatella myös Luontaishoitoalan Foorumi ry:lle.

5.      YRITTÄJYYSNÄKÖKULMA

Suomessa arvioidaan olevan 6.000–8.000 täydentävien hoitojen ammatinharjoittajaa, näistä suuri osa toimii ammatissaan yrittäjinä.  Ammatinharjoittajien määrä tulee selvittää osana mahdollista toimialaselvitystä.

On syytä korostaa, että täydentävien hoitojen alalla toimivat yritykset ja yrittäjät luovat työpaikkoja, kasvattavat kansantuloa ja parantavat Suomen kilpailukykyä.  Täydentävien hoitojen toimialaselvityksessä tulisi selvittää yrittäjyyteen liittyviä seikkoja ja niiden merkitystä yhteiskunnan kannalta.

6.      HOITOJEN TUTKIMUS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN TERVEYDENHOITOALAN AMMATTILAISILLE

Täydentäviin hoitoihin liittyvä tutkimustoiminta oman maan yliopistossa selkeyttäisi täydentävien hoitojen roolia ja asemaa terveydenhoitokentässä tarjoamalla tasapuolista tieteeseen perustuvaa tietoa. Esimerkiksi Norjassa Tromsan yliopistossa on toiminut NAFKAM (Norjan kansallinen täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimuskeskus) jo vuodesta 2000.

Terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstön tietojen parantamiseksi ehdotamme noin 1-2 opintopisteen lisäopintoja täydentävistä hoidoista (CAM) tiettyjen hoitoalojen koulutusohjelmiin. Tarkoitus on, että terveyden- ja sairaanhoitohenkilökunta voisi käydä potilaiden kanssa keskustelua täydentävistä hoitomuodoista ja siten auttaa heitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä hoidostaan. Ehdotamme, että STM tuottaisi oman täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja koskevan koulutusmateriaalin terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstölle yhdessä Luontaishoitoalan Foorumi ry:n ja muiden alan toimijoiden kanssa.


Antti Pietiäinen, Kairon instituutin rehtori

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n puheenjohtaja

antti.pietiainen(at)kairon.fi


Mika Rönkkö, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n varapuheenjohtaja

mika.ronkko(at)terveystuotekauppa.fi


Luontaishoitoalan Foorumi ry:n sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi

Uutinen on julkaistu myös ePressi-uutispalvelussa.