Referaatteja

Tällä alasivulla esitellään keskeisiä tutkimuksia homeopatiasta suomenkielisin referaatein. Jokainen referaatti sisältää linkin referoituun tutkimukseen.

Akuuttien ylähengitysteiden toistuvien tulehdusten ehkäisy lapsilla

Kirjoittanut: Kristiina Benjaminsson
Tutkimusmetodi: Satunnaistettu, avoin kliininen tutkimus

Homeopaattisten yhdistelmälääkkeiden tehokkuus, turvallisuus ja siedettävyys lasten toistuvien akuuttien ylähengitysteiden infektioiden ehkäisyssä: monikeskuksinen, avoin, vertaileva, satunnaistettu ja kontrolloitu kliininen tutkimus.

Tutkimus suunniteltiin mahdollisuuksia kartoittavaksi, monikeskukseksi, satunnaistetuksi, avoimeksi kliiniseksi tutkimukseksi kahdessa rinnakkaisessa hoitoryhmässä neljällä lasten poliklinikalla Venäjällä.

Lapset, joiden ikä oli ≤ 6 vuotta, jotka olivat alttiita akuuteille ylempien hengitysteiden infektioille (URTI) = (≥ 3 kertaa viimeisen 6 kuukauden aikana), satunnaistettiin saamaan joko CalSuli-4-02 tai vertailtua homeopaattisia valmisteita (kontrolliryhmä) 3 viikon ajan.

Ensisijainen tulos oli akuutin URTI-potilaiden esiintyvyys 3 ja 6 kuukauden kuluttua hoidon jälkeisessä seurannassa. Toissijaisina päätepisteinä olivat muutokset vaivoissa ja oireissa (kokonais- ja henkilökohtaiset pisteet), hoitotyytyväisyys, antibioottien käyttö, turvallisuus ja siedettävyys.

Päätelmät: Molemmat homeopaattiset yhdistelmälääkkeet johtivat vertailukelpoiseen URTI-arvojen vähenemiseen. CalSuli-4-02-ryhmässä havaittiin merkitsevästi vähemmän URTI-aiheisia vaivoja ja oireita sekä parempaa hoitotyytyväisyyttä ja siedettävyyttä.

Havaittiin myös, että antibioottien käyttöä vähennettiin homeopaattisilla yhdistelmälääkkeillä hoidettaessa ilman komplikaatioita, on mielenkiintoinen ja kutsuu tekemään lisätutkimuksia CalSuli-4-02:n mahdollisuuksista antibiootteja säästävänä vaihtoehtona.

Lähde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4868034/?fbclid=IwAR0iih2Tc3kNTlF3aKnT5lZQbjiuTbVe4f8rdp7Ml1DFMW4iZ9EHqSUtHl4

Tutkimus homeopatian tehokkuudesta perusterveydenhuollon ympäristössä

Kirjoittanut: Kristiina Benjaminsson
Tutkimusmetodi: tarkkaileva tutkimus

Huhtikuussa 2001 PubMedissä julkaistiin tutkimus, jossa homeopatian tehokkuutta vertailtiin perusterveydenhuollossa tavanomaisen lääketieteen kanssa kolmen yleisesti esiintyvän kliinisen sairauden hoitamisessa.

Homeopatian tehokkuutta verrattiin tavanomaiseen lääketieteeseen kansainvälisesti useissa paikoissa toteutetussa, mahdollisuuksia kartoittavassa havaintotutkimuksessa ja reaalimaailman lääketieteellisessä ympäristössä.

Tutkimukseen osallistui kolmekymmentä perinteisen lääketieteen lisensoitua tutkijaa kuudella klinikalla neljässä eri maassa sekä heidän 500 potilastaan, joilla oli ainakin yksi seuraavista kolmesta oireesta:
1) ylempien hengitysteiden oireet, mukaan lukien allergiat
2) alahengitysteiden oireet, mukaan lukien allergiat
tai 3) korvaoireet.

Tutkimuksessa arvioitiin ensisijaisesti vastetta hoitoon, jonka määritelmä oli joko parantunut tai merkittävästi kohentunut 14 päivän hoidon jälkeen. Toissijaiset tulosten arviointikriteerit olivat:
1) toipumisaste
2) haittavaikutusten esiintyminen
3) potilaan tyytyväisyys
ja 4) konsultaation kesto.

Vertailussa oli mukana kaikkiaan 456 potilaskäyntiä, joista 281 sai homeopatiaa ja 175 tavanomaista lääkettä vaivoihinsa. Homeopatiaa saaneiden potilaiden vaste hoitoon ensisijaisen arvioinnin kriteerillä eli parantunut/merkittävästi kohentunut olo oli 82,6% ja tavanomaisen lääkkeen saaneilla 68%.

Paranemista vähemmän kuin yhdessä päivässä ja 1-3 päivässä havaittiin 67,3%:lla homeopatiaa saaneista ryhmistä ja 56,6%:lla tavanomaista lääkehoitoa saaneista.
Haittavaikutukset tavanomaisella lääkkeellä hoidetuilla olivat 22,3% ja homeopaattisilla hoidetuista 7,8%.

Erittäin tyytyväisiä hoitovasteeseen oli 79 % homeopatialla hoidetuista potilaista ja 65,1% tavanomaisella lääketieteellä hoidetuista potilaista. Molemmissa hoitoryhmissä 60%:lla tapauksista vastaanottokäynnit kestivät 5 - 15 minuuttia.

Johtopäätös tutkimuksesta on, että homeopatia vaikuttaa olevan vähintään yhtä tehokasta kuin perinteinen lääketieteellinen hoito hoidettaessa potilaita, joilla on joku näistä kolmesta tutkitusta sairaustilasta.

Lähde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11327521/

Homeopaattinen hoito kroonisissa sairauksissa

Kirjoittanut: Satu Jämsä
Tutkimusmetodi: Seuranta

6 vuoden aikana toteutettu yliopistosairaalan avohoidon tarkkailututkimus 6544 seurantapotilaasta. […]

Jokainen potilas, joka osallistui sairaalan avohoitoyksikköön tutkimusajan jaksolle, otettiin mukaan ensimmäisestä seurannasta lähtien. […] Tulokset perustuivat loppukonsultaation 7 pisteen Likert-tyyppisellä asteikolla annettuihin tuloksiin, ja niitä verrattiin kokonaistuloksina lähtöarvoihin.

TULOKSET: Potilaista ;

70,7% (n = 4627) ilmoitti positiivisista terveysmuutoksista, ja

50,7% (n = 3318) ilmoitti niiden muuttuneen paremmaksi (+2 pistettä) tai paljon paremmaksi (+3).

Päätelmänä: Homeopaatian tuoneen positiivisia terveysmuutoksia huomattavalle osalle suuresta joukosta potilaita, joilla on suuri kirjo kroonisia sairauksia.

Lähde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16296912/

Keskittymishäiriöisten lasten homeopaattinen hoito

Kirjoittanut: Satu Jämsä
Tutkimusmetodi: Kaksoissokkoutettu, satunnastettu, plasebo-kontrolloitu

Tutkimukseen osallistui 62 lasta (6-16v). Jotka jaettiin kahteen ryhmään ja he saivat joko homeopaattista lääkettä 6 viikon ajan, jota seurasi lumelääke 6 viikon ajan (Ryhmä A), tai päinvastoin eli ensin 6 vk plaseboa ja sitten 6 viikkoa homeopaattista lääkettä (ryhmä B). Tutkimusjaksojen alussa, sekä jaksojen vaihtuessa tila arvioitiin Conners 'Global Index (CGI) pisteytyksellä vanhempien toimesta. Sen paremmin lapset, heidän vanhempansa kuin tutkijatkaan eivät kokeen aikaan tienneet saiko lapsi homeopaattisen valmisteen vaiko plasebon.

Tutkimuksessa havaittiin CGI pisteiden olevan huomattavasti matalammat homeopatiaa saaneilla lapsilla verrattuna plasebo ryhmään. Tutkijoiden mukaan tämä tukee tieteellistä näyttöä homeopatian tehokkuudesta tarkkaavaisuus häiriöiden hoidossa, etenkin käyttäytymis- ja kognitiivisten toiminnoissa.

Lähde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16047154/

Fibromyalgian kliinisen tilan muutos hoidettaessa homeopaattisilla lääkkeillä verrattuna plasebo-valmisteeseen

Kirjoittanut: Satu Jämsä
Tutkimusmetodi: kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, lumekontrolloitu

Kaikilla osallistujilla (62 hlö) oli lääkärin diagnosoima fibromyalgia, heidät jaettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmistä sai yksilöityä homeopaattista hoitoa klassisen homeopatian mukaisesti, toinen plasebo- valmisteen. 

Osallistujat satunnaistettiin saamaan suun kautta otettava nestemäinen potensoitu homeopaattinen lääke tai saman näköinen lumelääke. 
Kokeeseen osallistui kokeneita homeopaatteja, joita kokeeseen osallistujat tapasivat 2, 4, 6 kuukauden aikana. Homeopaatit ohjeistettiin hoitamaan samalla tavalla jokaista kokeeseen osallistujaa, tarpeen mukaan vaihtamaan tai tekemään korjauksia määräämiinsä lääkkeisiin. Tapaamisien jälkeen homeopaatit välittivät apteekkiin lääkemääräyksen. Apteekki jakoi osallistujille lasipullon joko kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan (jos homeopaatti teki muutoksia hoitoon). Vain tutkimusmetologilla ja apteekin henkilökunnalla oli pääsy satunnaistamistietoihin. 

Homeopatiaa saaneiden ryhmässä oli 26 ja plaseboryhmässä 27 henkilöä.
Ryhmiä vertaillessa; Homeopaattista hoitoa saaneessa ryhmässä sairaus oli kestänyt pidempään, lähtötilanteessa masennuspisteytys oli korkeampi, kipupisteiden paineluarkuus oli suurempi verrokki ryhmään nähden.

Homeopaatit vaihtoivat selkeästi useammin lääkettä plaseboryhmässä olevilta verrattuna homeopaattista lääkettä saaneisiin. 
Homeopaattista hoitoa saaneella ryhmällä havaittiin huomattavaa vähentymistä kipupisteiden määrässä ja kipupisteiden palpaatiossa, fibromyalgia pistemäärissä sekä vähäisempää masennus ja ärtyneisyyden tuntemusta ja McGill Affective pisteitä verrattaessa lumelääkettä saaneisiin 3 kuukauden kohdalla. 
Merkittävästi suurempi osa homeopaattisen ryhmän potilaista sai vähintään 25% parannuksen kipupisteherkkyyteen (13/26, 50%) verrattuna lumelääkettä saaneeseen (4/27, 15%) (Fisherin testi, kaksisuuntainen, P = 0,008). Neljännen kuukauden käynnin yhteydessä homeopatiaa saaneet potilaat arvioivat hoidon hyödyllisyyden (7,8, SE0,6) huomattavasti suuremmaksi kuin lumelääkkeellä olleet (5,3, SE 0,5) ( P = 0,004). 
Yhteenvetona:  Homeopaattisella lääkityksellä olleilla oli vähemmän kipupisteitä, masennusta sekä ärtyneisyyttä ja parempi elämänlaatu. Tutkimus osoitti homeopaattistenlääkkeiden olevan plaseboa parempi fibromyalgian hoidossa.

Lähde: https://academic.oup.com/rheumatology/article/43/5/577/1788410

Meta-analyysi akuutin lasten ripulin hoidosta homeopatialla.

Kirjoittanut: Satu Jämsä
Tutkimusmetodi: Meta-analyysi, kaksoissokkoutettu

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että yksilöllisellä homeopaattisella hoidolla on positiivinen hoitovaikutus lasten akuutin ripulin hoidossa. Tästä rohkaistuneena tutkijat toteuttivat meta-analyysin aiheesta.

Kolme kaksoissokkotutkimusta ripulista yhteensä 242 lasta, joiden ikä oli 6kk. - 5 v., analysoitiin yhtenä ryhmänä.

Lapset oltiin satunnaistetttu saamaan, joko yksilöllistä homeopaattista lääkettä tai lumelääkettä, joka otettiin kerta annoksena kunkin ripuli ulosteen jälkeen 5 päivän ajan. Vanhemmat kirjasivat päivittäisen ulosteiden laadun päiväkirjoihin, ja terveydenhuollon työntekijät tekivät kotikäyntejä päivittäin seuratakseen lapsia.

Meta- analyysi osoittaa ripulin keston olevan 3,3 päivää homeopatiaryhmässä verrattuna 4,1: ään lumelääkeryhmässä (P = 0,008). Tutkimusten tulokset vahvistavat, että yksilöllinen homeopaattinen hoito vähentää akuutin lasten ripulin kestoa ja viittaavat siihen, että tulevassa homeopaattisessa tutkimuksessa tulisi käyttää suurempia otoskokoja riittävän tilastollisen tehokkuuden varmistamiseksi. Homeopatiaa tulisi harkita käytettäväksi lisänä oraaliseen nesteytyksen ohella lasten akuutin ripulin hoidossa.

Lähde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12634583/

PMS- oireyhtymän hoito yksilöidyllä homeopaattisella valmisteella

Kirjoittaja: Satu Jämsä
Tutkimusmetodi: kaksoissokkoutettu, plasebo-kontrolloitu tutkimus

Israelilaisessa tutkimuksessa seurattiin PMS oireisten naisten (105 henkilöä) vointia. Osallistujat olivat 18-50 vuotiaita.

Tutkimuksen tarkoituksen oli selvittää onko homeopatista apua PMS-oireisiin. Osallistujat saivat jonkin tutkimuksessa käytetyistä neljästätoista lääkkeestä tai plasebo- valmisteen.

Mukaan valikoitiin vain sellaisia henkilöitä, joiden oirekuva täsmäsi, johonkin kokeessa käytettävään homeopaattiseen valmisteeseen ja heillä oli diagnosoitu PMS-oireyhtymä.

Tutkimus toteutettiin seurantana. Jokainen osallistuja sai kyselykaavakkeen, joka pisteytettiin.

Yhteenvetona: PMS-oirepisteytys parani huomattavasti enemmän homeopaattisilla lääkkeillä hoidettujen ryhmässä kuin lumelääkkeellä hoidettujen ryhmässä. 

Lähde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31434111/