Julkisen Sanan Neuvoston päätös

15.2.2024


Lähettäjä: JSN [mailto:jsn(at)jsn.fi
Lähetetty: 15. helmikuutata 2024 10:35
Vastaanottaja: Jämsä <jamsa(at)elisanet.fi>
Aihe: 8828/MTV/23

 

Hyvä Jouni Jämsä,

 

Olette tehnyt kantelun Julkisen sanan neuvostolle. Neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen päätti olla viemättä kanteluanne neuvoston täyden kokoonpanon käsiteltäväksi. Päätöksen perustelut voitte lukea alla olevasta puheenjohtajan päätöspöytäkirjan otteesta.

 

8828/MTV/23 Suomen Homeopaatit ry, Keho- ja tunnevyöhyketerapeutit ry, Akupunktioammattilaiset ry, Luontaishoitoalan foorumi ry, Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry. / MTV

Saapunut: 23.9.2023 klo 19:17

JO 8, 10, 11, 12, 20, 22, 23, 24 ja 25

Kantelu kohdistuu MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelman lähetyksessä olleeseen juttuosuuteen Uskomushoidot halutaan kuriin.

Kantelun mukaan ohjelma sisälsi asiavirheitä, joita MTV ei halunnut kahdesta eri pyynnöstä huolimatta oikaista. Kantelijat kertovat lähettäneensä MTV:lle oikaisupyynnön, joka sisälsi yleisesti hyväksyttyjä tutkimuksia homeopatiasta, joista huomattava osa oli toteutettu yliopistojen tekeminä (eli ilman kaupallista intressiä), sekä julkaistu arvostetuilla tiedesivustoilla. Näiden tutkimusten tulos oli homeopatialle positiivinen osoittaen vaikutusnäytön kuin kliinisen, positiivisen vaikutuksen.

Kantelun mukaan MTV:lle toimitettiin lisäksi termistölistaus, josta käy ilmi, mitä termejä kansainvälisesti kuin kotimaisten viranomaisten parissa käytetään. Erityisesti huomion arvoinen on Euroopan parlamentin ESCO -listaus. ESCO-luokituksessa tunnistetaan ja luokitellaan Euroopan työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmien kannalta merkittäviä taitoja, osaamista, pätevyyttä ja ammatteja.

Kantelun mukaan näistä näytöistä huolimatta MTV ei ole suostunut oikaisemaan toimittajan virheellistä väittämää. Kantelun mukaan journalistisiin perusarvoihin kuuluu välittää viesti tai ohjelma niin, että vastaanottajalla on kyky erottaa sepitteellinen aineisto faktuaalisesta, sekä varmistaa tietojen todenperäisyys huolellisesti. Hyvän journalismin peruste on tiedonvälitys ja hyvään viestintään kuuluu, että toimittaja kertoo, mikä on hänen omaa näkemystään ja mikä on tietoa.

Kantelun mukaan MTV syyllistyi myös vihapuheeseen, kun se sulki silmänsä tieteelliseltä näytöltä ja loi todenvastaisen, sekä halveksuntaa aiheuttavan mielikuvan homeopaateista. Kantelun mukaan vihapuheen pääasiallinen tarkoitus on vaientaa sananvapautta ja pyrkiä hiljentämään tietyt keskustelut tai tietyt keskustelijat, mikä murentaa demokratiaa, koska vihapuheen pelossa ihmiset eivät uskaltaudu osallistumaan keskusteluun tai toimintaan.

Kantelun mukaan Huomenta Suomi -lähetyksessä rikottiin Journalistin ohjeita 8, 10, 11, 12, 20, 22, 23, 24 ja 25.

Kantelijaksi oli ilmoitettu Jouni Jämsä (yhteyshenkilö), Suomen Homeopaatit ry, Keho- ja tunnevyöhyketerapeutit ry, Akupunktioammattilaiset ry, Luontaishoitoalan foorumi ry, Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry. Valmistelijan pyynnöstä yhdistykset toimittivat Julkisen sanan neuvostolle valtakirjat, joilla yhteyshenkilö valtuutettiin toimimaan kunkin yhdistyksen edustajana kanteluasiassa.

Johtopäätös kantelusta

Kantelussa ei ole selkeästi yksilöity mihin kantelijan esittämä asiavirheväite kohdistuu. Asiavirheväitteen on tulkittu sisältyvän MTV:lle toimitettuun oikaisupyyntöön seuraavasti: "Pyydämme MTV3:n Huomenta Suomea korjaamaan julkisuudessa esitetyt virheelliset termit homeopatiasta ja sen puutteellisesta lääketieteellisestä näytöstä näkyvällä tavalla".

Kantelun kohteena oleva MTV3:n Huomenta Suomi -lähetyksen ohjelmaosuus alkoi seuraavalla alkujuonnolla: "Uskomus- ja vaihtoehtohoidot ovat hoitomuotoja, joiden tehosta ei ole lääketieteellistä näyttöä. Esimerkiksi hopeavesi, homeopatia, henkiparannus ja reikihoidot ovat esimerkkejä näistä uskomushoitomuodoista. Raja lääketieteen ja uskomushoitojen välillä on kuitenkin häilyvä ja eri maissa esimerkiksi jokin uskomushoito saattaa olla siellä lääketieteen puolella ja toisessa maassa taas ei. Tervetuloa Huomenta Suomeen toimittaja ja kirjailija Noora Mattila sekä lääkäri Joel Kontinen."

Oikaisupyynnön mukaan "uskomushoito" on Suomessa keksitty nimitys, jota on pidetty loukkaavana ja josta on käyty laajaa keskustelua. Huomenta Suomen lähetyksessä termiä "uskomushoito" käytettiin lähinnä ohjelmaosuuden alkujuonnossa, ja muutoin lähetyksessä viitattiin vaihtoehtohoitoihin tai vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin. Jälkimmäisiä sanamuotoja käytettiin ohjelmassa nelinkertaisesti verrattuna termiin "uskomushoito".

Kantelussa korostettiin ESCO-luokituksen merkitystä ammattinimikkeiden käytössä. Tähän liittyen oikaisupyynnössä viitattiin ESCO:n sisältämään tietoon seuraavasti: "ESCO: Perinteisen ja täydentävän lääketieteen ammatinharjoittajat ehkäisevät, hoitavat ja hoitavat ihmisen fyysisiä ja henkisiä sairauksia, häiriöitä ja vammoja käyttämällä yrtti- ja muita hoitoja, jotka perustuvat tietyistä kulttuureista peräisin oleviin teorioihin, uskomuksiin ja kokemuksiin." Kyseisen siteerauksen mukaan hoidot perustuvat muun muassa uskomuksiin (alleviivaus edellä).

Lisäksi oikaisupyynnön mukaan ESCO-luokituksen mukainen ammattiluokitus "Traditional and complementary medicine associate professionals (3230)" on suomeksi "Perinteisten ja täydentävien hoitomuotojen ammattilaiset". ESCO-sivustolta ei tämän päätöksen päivämääränä löytynyt samaa suomennosta, vaan ESCO:n suomenkielistä sivustoa käytettäessä luokitus 3230 antaa ammattinimikkeeksi "Luontais- ja vaihtoehtohoitajat".

Oikaisupyynnössä todetaan, että on "tärkeää huomioida, että kaikilla hoitomuodoilla on omat ammattinimikkeet ja tyytyväiset asiakkaat, ja median tulisi kunnioittaa näitä näkökulmia". Neuvoston vakiintuneen linjan mukaan tiedotusvälineillä on oikeus valita näkökulmansa ja käyttämänsä ilmaisut silloinkin, kun ne ovat kiistanalaisia. Tämän periaatteen sekä edellä esitetyn valossa termi "uskomushoito" ei ollut olennainen asiavirhe.

Homeopatia on lähetyksessä mainittu vain yhtenä esimerkkinä useiden erilaisten hoitomuotojen joukossa. Ohjelmaosuuden alkujuonnossa mainitaan homeopatian lisäksi hopeavesi, henkiparannus ja reikihoidot. Myöhemmässä kohdassa haastateltu toimittaja-kirjailija kertoi, että vaihtoehtoisten hoitojen kenttä on niin laaja, että siihen kuuluu myös hierontaa, osteopatiaa ja akupunktiota. Homeopatiaan viitattiin alkujuonnon lisäksi vain kahdesti: yhdessä kohtaa haastateltu lääkäri kertoi mitä oli lukenut erään homeopatiayrityksen verkkosivuilta ja toisessa kohtaa sama haastateltava kertoi olevansa siinä käsityksessä, että suurin osa lääkäreistä pitää hyväksyttävänä sitä, jos aikuinen ihminen käy esimerkiksi homeopatiassa ja kokee saavansa rahoilleen vastinetta.

Koska yhtäältä lääketieteessä vallitsee laaja konsensus siitä, että homeopatialla ei ole lumevaikutusta suurempaa tehoa, sekä toisaalta ohjelmaosuus käsitteli laajemminkin vaihtoehtoisia hoitomuotoja eikä ainoastaan homeopatiaa, ei ohjelma sisältänyt Journalistin ohjeessa 20 tarkoitettua olennaista asiavirhettä kun sen alkujuonnossa todettiin yleisluontoisesti, että "uskomus- ja vaihtoehtohoidot ovat hoitomuotoja, joiden tehosta ei ole lääketieteellistä näyttöä", eikä asiassa siten ole viitteitä myöskään Journalistin ohjeen 8 rikkomisesta.

Kantelussa ei riittävästi perustella, miten ohjelmassa olisi rikottu Journalistin ohjeita 10, 11 ja 12. Ohjelmaosuudessa ei mainittu nimeltä tai muutoinkaan tunnistettavasti yhtäkään kantelijayhdistystä tai näiden puolesta kantelun tehnyttä yhteyshenkilöä, eikä ohjelmassa siten asetettu ketään selvästi tunnistettavaa henkilöä tai tahoa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Näin ollen Journalistin ohjeet 22, 23, 24 ja 25 eivät sovellu tapaukseen.

Vihapuhetta ei ole määritelty Journalistin ohjeissa eikä Julkisen sanan neuvoston tehtäviin kuulu tulkita vihapuhetta koskevia väitteitä, ellei kyseessä ole ihmisarvon loukkaaminen Journalistin ohjeen 26 vastaisesti. Kantelussa ei kuitenkaan mainita kyseistä Journalistin ohjetta. Selvyyden vuoksi voidaan kuitenkin todeta, että Journalistin ohje 26 koskee etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta, ei ammattiryhmiä.

Puheenjohtaja ei näe perusteita ottaa kantelua neuvoston täyden kokoonpanon käsittelyyn.

Esitys: Ei oteta käsittelyyn.

Päätös: Ei otettu käsittelyyn.

Päätöspäivämäärä: 14.2.2024


 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kantelu voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi ainoastaan, jos puheenjohtajan tekemä päätös perustuu ilmeisen virheelliseen tai olennaisesti puutteelliseen tietoon.

 

Mahdollinen uudelleenkäsittelypyyntö on toimitettava otsikolla ”Uudelleenkäsittelypyyntö” sähköpostiosoitteeseen jsn@jsn.fi tai neuvoston postiosoitteeseen kahden viikon kuluessa siitä, kun tämä päätös on lähetetty. Uudelleenkäsittelypyynnön ratkaisevat neuvoston varapuheenjohtajat. Puheenjohtaja ja alkuperäisen esityksen puheenjohtajalle tehnyt valmistelija eivät osallistu pyynnön käsittelyyn. Pyynnössä on yksilöitävä, miksi katsotte päätöksen perustuvan ilmeisen virheelliseen tai olennaisesti puutteelliseen tietoon. Perusteeksi ei riitä, että olette asiasta eri mieltä.

 

 

Ystävällisin terveisin

 

Julkisen sanan neuvoston toimisto

 

Julkisen sanan neuvosto

Fredrikinkatu 25 A 8
00120 Helsinki
www.jsn.fi