Kantelu YEL-lakimuutoksesta

16.9.2022


KANTELU OIKEUSKANSLERILLE HALLITUKSEN LAKIESITYKSEN HE 102/2022vp VALMISTELUN PUUTTEISTA
KANTELUASIA: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 102/2022vp) 

LINKKI: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_102+2022.pdf

Kantelu oikeuskanslerille yllä mainitun esityksen säädösvalmistelun puutteistaKANTELUN KOHDE: Sosiaali- ja terveysministeriö (ja hallitus)

Mitä (lainvastaista) menettelyä kantelu koskee: Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut hallituksen esityksen eduskunnalle laieksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Valmistelussa on kokonaan laiminlyöty hyvän säädösvalmistelun periaatteet sekä ohjeet.

Milloin menettely on tapahtunut: HE 102/2022vp on annettu kesäkuussa 2022.Menettelyn kuvaus ja perustelut miksi kantelija katsoo viranomaisen toimineen lainvastaisesti

Hallitus antoi kesäkuussa 2022 eduskunnalle esityksen laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 102/2022vp). Kyseinen esitys sekä sen valmistelu on herättänyt huomattavan paljon kritiikkiä niin yrittäjien kuin asiantuntijoiden keskuudessa. Erityisesti on huomattava, että myös eri alojen asiantuntijat ovat kritisoineet esitystä ja nostaneet esiin runsaasti merkittäviä puutteita, niin lainvalmisteluprosessiin kuin itse esityksen sisältöön ja vaikutusarvioiden puutteeseen.

Säädösvalmistelussa on ohitettu keskeiset hyvän säädösvalmistelun periaatteet ja ohjeet. Oikeusministeriön lainvalmisteluohjeiden (https://oikeusministerio.fi/lainvalmisteluohjeet) mukaan lainvalmisteluun kuuluvat:

  1. lausuntomenettely
  2. säädösehdotusten vaikutusten arviointi (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/76082) sekä
  3. sidosryhmien ja kansalaisten kuuleminen säädösvalmistelun aikana (http://kuulemisopas.finlex.fi/ohje/kuulemisohje/).


1. Lausuntomenettelyn laiminlyönti 

Hallituksen esitystä lausuntokierrokselle ei julkaistu lausuntopalvelussa ollenkaan. Näin ollen jäi ratkaisevasti toteutumatta kansalaisten ja esitystä koskevien sidosryhmien mahdollisuus antaa lausunto heitä koskevassa, merkittävässä lakimuutosehdotuksessa.


2. Riittämätön vaikutusarviointi 

Ehdotettujen lainsäädäntömuutosten vaikutuksia on arvioitu riittämättömästi ja vain hyvin pintapuolisesti. Tutkijat ovat arvioineet, että muutosehdotuksilla voi toteutuessaan olla erittäin laajoja negatiivisia taloudellisia sekä käyttäytymisvaikutuksia erityisesti yksin- ja mikroyrittäjille, heidän mahdollisuuksiinsa jatkaa yritystoimintaansa sekä laajemminkin yrittäjyyteen ja tätä kautta julkiseen talouteen ja kansantalouteen.

Hyvään säädösvalmisteluun kuuluva muiden yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi on ehdotuksessa laiminlyöty täysin. Yhdenvertaisuutta koskeva vaikutusarviointi on olematon ja sukupuolivaikutusten arviointi puuttuu kokonaan. Tämä tasa-arvoa heikentävä sukupuolivaikutus on täysin ohitettu esityksessä.

Valmistelun lausuntovaiheessa kirjallinen lausunto pyydettiin vain yhtä sidosryhmää edustavalta taholta, eli Finanssivalvonnalta. Suomen Yrittäjät jätti lisäksi, pyytämättä, eriävän mielipiteen esitykseen. Eriävä mielipide on raporttiin liitetty, mutta sitä, tai sen esiin nostamia ongelmia, ei ole käsitelty. Suomen Yrittäjät kritisoi mielipiteessään voimakkaasti sitä, ettei heidän näkemyksiensä ja työryhmälle tekemiensä esitysten perusteella ole tehty yhtään kustannus- tai muita vaikutusarvioita, vaikka he edustavat noin 60% kaikista YEL-vakuutetuista henkilöistä.


3. Riittämätön sidosryhmien kuuleminen 

Valtioneuvoston antaman säädösvalmistelun kuulemisoppaan mukaan säädösvalmistelun yhteydessä on hankittava näkemyksiä, tietoja ja kokemuksia keskeisiltä sidosryhmiltä ja kansalaisilta. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi asiantuntijat ja yritykset. Kuulemisella varmistetaan säädösvalmistelun hyvä laatu ja valmisteltavaan asiaan liittyvät erilaiset näkökohdat, vaikutukset ja käytännön toteuttamismahdollisuudet. Kuulemisen tärkeä tehtävä on myös parantaa luottamusta demokraattiseen päätöksentekoon sekä edesauttaa normien noudattamista. Kuulemisella vahvistetaan myös kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien toteutumista.


Perustelut

HE 102/2022 vp:n valmistelussa on täysin ohitettu valtioneuvoston linjaama lausuntomenettelyyn kuuluva keskeinen lausuntokierros, sekä oleellisten sidosryhmien ja kansalaisten kuuleminen, lisäksi vaikutuksien arviointi on tehty puutteellisesti ja pintapuolisesti.

Hallituksen esitystä valmistelleessa työryhmässä eivät tulleet esiin millään tavalla itse yrittäjien ja YEL-vakuutettavien henkilöiden näkemykset ja huolet. Lisäksi yhden keskeisen sidosryhmän, eli mikro- ja yksinyrittäjien, johon muutosehdotuksilla olisi suurimmat negatiiviset vaikutukset, näkemykset on jätetty täysin huomioimatta valmisteluprosessissa eikä heille annettu mahdollisuutta antaa lausuntoa esityksestä missään vaiheessa. Erilaiset pien-, mikro- ja yksinyrittäjien järjestöt ja yhdistykset eivät ole voineet osallistua lausuntokierrokselle, kuten eivät yksittäiset yrittäjätkään.

Olennaista on se, että huolimatta työryhmän pitkästä työskentelystä, jota sidosryhmät ovat seuranneet vuosia, ei toteutettu juuri minkäänlaisia vaikutusarvioita eikä sidosryhmien annettu itse lausua esityksestä mitään. Tämä on äärettömän huonoa hallintoa, joka ei herätä luottamusta päätöksenteon läpinäkyvyyteen, kun kyseessä on lakimuutosehdotus, joka koskee huomattavan tärkeää asiaa: henkilön sosiaaliturvaa ja eläkettä.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta on valmisteltu tavalla, jossa on ohitettu viranomaisten linjaamat hyvän säädösvalmistelun keskeiset vaatimukset. Yrittäjien laajasta huolesta lainvalmisteluun liittyviin laiminlyönteihin kertoo se, että tätä hallituksen esitystä vastustava adressi on kerännyt yli 67000 allekirjoitusta. Adressi luovutettiin eduskunnalle 6.9.2022.Luontaishoitoalan Foorumi ry

Suomessa arvioidaan olevan 6000 – 8000 luontaishoitoalan ammatinharjoittajaa. Jäseninämme on 16 täydentävien hoitojen ammattilaisjärjestöä ja koulutustahoa. Luontaishoitoalan Foorumi ry edustaa noin 1000 täydentävien hoitojen alalla toimivaa henkilöä. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä olevissa koulutustahoissa on vuosittain satoja täydentäviä hoitoja opiskelevia henkilöitä. Monet luontaishoitajat ovat pienituloisia yksinyrittäjiä. Useat joutuvat elääkseen tekemään lisäksi palkkatyötä.


Pyydämme, että oikeuskansleri tutkii HE 102/2022vp valmisteluprosessin vakavat puutteet.


Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja

Sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumi