Tiedustelu 16.12.2022

16.12.2022

Tiedustelu: Aikooko Tukes luopua "uskomushoito"-termin käyttämisestä viestinnässään?


Hei,


Tukes käyttää viestinnässään uskomushoito-termiä. Termi esiintyy Tukesin nettisivuilla ”Usein kysyttyä kuluttajille tarjottavista palveluista” -kohdassa, jossa kerrotaan ”Miten Tukes valvoo vaihtoehto- ja uskomushoitoja?” 

https://tukes.fi/tietoa-tukesista/usein-kysytyt-kysymykset/usein-kysyttya-kuluttajapalveluista


”Miten Tukes valvoo vaihtoehto- ja uskomushoitoja?” -kohdassa todetaan, että 

  • ”Tukes valvoo kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) perusteella sellaisia kuluttajille suunnattuja palveluita, joille ei ole olemassa erityislainsäädäntöä. Tällaisia ovat monet vapaa-ajan liikunta- ja elämyspalvelut sekä esimerkiksi kauneudenhoitopalvelut. Terveydenhuollon ulkopuoliset hoidot eli ns. vaihtoehtohoidot tai uskomushoidot ovat palveluita, joille ei ole tällä hetkellä olemassa omaa erityislainsäädäntöä, vaan niiden valvonta jakautuu useamman yleislain piiriin.”

Tukes on perustellut termin käyttöä Sannan Marinin hallitusohjelmakirjauksella, jossa todetaan, ”selvitetään vaihtoehto- ja uskomushoitojen eri sääntelymahdollisuudet.”


Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen järjestöt pitävät uskomushoito-termiä loukkaavana ja epäasiallisena kuvaamaan ammattiaan ja toimialaansa. Useat järjestöt ovat vuonna 2021 vedonneet asiallisen termin käyttämisestä täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista.

https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/vetoomus-asiallisen-termin-kayttamisesta-taydentavista-ja-vaihtoehtoisista-hoidoista.html


Työoikeuden emeritusprofessori OTT, VTK Seppo Koskinen otti kantaa uskomushoitotermiin 20.7.2021. Koskinen muun muassa toteaa, että ”Perustuslain 18 § turvaa suomalaiselle oikeuden työhön ja elinkeinovapauden:” Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.” 

https://www.edilex.fi/uutiset/70516


”Elinkeinovapauden ja yhdenvertaisuuden nimissä voi edellyttää yrittäjiltä toisen yrittäjän ja ammattilaisen kunnioittamista. Lähtökohtana on, että yrittäjyys on sallittu kaikissa ammateissa, kaikkia yrittäjiä on kohdeltava elinkeinovapautta ja liikkeenharjoittamista kunnioittaen ja Suomen on oltava linjassa muiden EU-valtioiden kanssa siinä, miten elinkeinovapaudesta on poikettu”, emeritusprofessori Koskinen jatkaa Edilex-palvelussa julkaistussa kirjoituksessaan.


”Elinkeinonharjoittamisen suoja on sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaan yksittäisen elinkeinonharjoittajan suojaa. Siksi kiellettyä menettelyä arvioidaan aina jossakin konkreettisessa yksittäistapauksessa. Esimerkiksi uskomushoito –ilmaisu, jota hallituksemmekin on käyttänyt, voi lain piiriin kuuluvassa yksittäistapauksessa kiistatta olla totuudenvastainen tai harhaanjohtava ilmaisu. Kyseinen ilmaisu toisen elinkeinotoimintaa koskevana vaikuttaa tämän tuotteiden kysyntään ja tarjontaan ja siten vahingoittaa toisen elinkeinotoimintaa. Ilmaisu voi lain tarkoittamassa yksittäistapauksellisessa arvioinnissa olla myös esitystavaltaan ja muodoltaan sopimaton. Lisäksi jos esimerkiksi elinkeinotoimintaa harjoittava lääkäri esittelee omaa toimintaansa suhteessa uskomushoidoks esittelemäänsä vaihtoehtoon, kyseistä toimintaa voidaan arvioida vertailevalle markkinoinnille asetettujen vaatimusten perusteella,” toteaa emeritusprofessori Koskinen.


Tuoreessa marraskuussa 2022 julkaistussa eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston ratkaisussa ((EOAK/6205/2021)) otetaan myös kantaa viranomaisen (Tukesin ylitarkastaja) käyttämään terminologiaan. 


Ratkaisussa todetaan, että ”Mitä tulee sanan 'puoskarilaki' käyttöön totean, että perustuslaissa turvattuun hyvään hallintoon kuuluu hyvän kielenkäytön vaatimus. Hyvän hallinnon mukaista on, että virkamies pitäytyy neutraalissa asiakielessä. – – Saamani selvityksen perusteella nyt kysymyksessä olevan termin mahdollinen värittyneisyys on Tukesissa tunnistettu, ja sen käyttöön tullaan jatkossa kiinnittämään huomiota.”


Edellä mainittujen tietojen perusteella Luontaishoitoalan Foorumi ry ja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto tiedustelevat, että aikooko Tukes luopua "uskomushoito"-termin käyttämisestä viestinnässään?


Ystävällisin terveisin


Ilkka Westman, puheenjohtaja, Luontaishoitoalan Foorumi ry.
Sähköposti: info(at)luontaishoitoala.fi

Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry. Sähköposti: mika.ronkko(at)terveystuotekauppa.fi


Luontaishoitoalan Foorumi ry:

Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/ 
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi 
Twitter: @LuontaisFoorumi