TUKES

19.11.2022

Oikeusasiamies vaatii hyvää virkakieltä sekä viranomaisten pysymistä lain puitteissa

”Mitä tulee sanan 'puoskarilaki' käyttöön totean, että perustuslaissa turvattuun hyvään hallintoon kuuluu hyvän kielenkäytön vaatimus. Hyvän hallinnon mukaista on, että virkamies pitäytyy neutraalissa asiakielessä. – – Saamani selvityksen perusteella nyt kysymyksessä olevan termin mahdollinen värittyneisyys on Tukesissa tunnistettu, ja sen käyttöön tullaan jatkossa kiinnittämään huomiota.” [1, s. 7]

Tämä on ote päätöksestä, jonka oikeusasiamies antoi Maria Nordinin Tukesin menettelyä koskevasta kantelusta.

Jo aiemmin Helsingin hallinto-oikeus ratkaisi 29.6.2021 antamallaan päätöksellä palveluntuottajan (Maria Nordinin) Tukesin päätöksestä tekemän valituksen. [1, s. 2]

Päätöksellään hallinto-oikeus on kumonnut Tukesin tekemän päätöksen ja uhkasakon sekä velvoittanut Tukesin korvaamaan Maria Nordinin oikeudenkäyntikulut. Päätös on lainvoimainen. [1, s. 2 ja 4]

Oikeusasiamies: ”Hallinto-oikeuden lainvoimaisen ratkaisun jälkeen on selvää, että Tukesin kieltopäätös asiassa ei ole vastannut laissa säädettyä." [1, s. 4] "Totean, että sinänsä viranomaisen harkintavallan rajoja ei voi tyhjentävästi määritellä, mutta selvää kuitenkin on, että harkinnan on pysyttävä lain puitteissa.” [1, s. 5]

Mielenkiintoisia ovat Oikeusasiamiehen lausunnon kohdat:

  • "Selvityksensä mukaan ylitarkastaja on haastatteluissa kertaalleen käyttänyt ilmausta 'niin sanottu puoskarilaki', toki tunnistaen termin värittyneisyyden." [1, s. 6]
  • ”Tukesin asiassa antaman lausunnon mukaan haastatteluissa esitetyt asiat ovat viraston linjan mukaisia, niistä on sovittu yhdessä ja virkamiestä on ohjeistettu median yhteydenotoissa ennen haastatteluja.” [1, s. 6]

Tämä viitannee siihen, että termin värittyneisyys tiedostetaan, mutta tästä huolimatta termiä on pidetty Tukesin linjan mukaisena ja sen käyttö on ollut yhdessä sovittua ja ohjeistettua.

Oikeusasiamiehen päätöksessä todetaan: ”Lausumat ovat Tukesin näkemyksiä asiasta ja niiden sisältö noudattaa virastossa viestintäjohtajan ja ylitarkastajan esihenkilöiden kanssa sovittua linjaa.” [1, s. 6]

”Tukes on käynyt runsaasti vuoropuhelua alan toimijoiden kanssa ja pyrkinyt löytämään ilmaisuja toiminnalle, jolle ei ole tällä hetkellä olemassa ei-latautuneita ilmaisuja.” [1, s. 6]

Tästä olemme eri mieltä, sillä arvoneutraaleja termejä on olemassa. Olemme pyrkineet tiedottamaan niistä laajasti ja käyttämään niitä eri medioissa. Tällaisia termejä ovat 'täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot', 'CAM-hoidot' ja 'täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja koskeva laki'. Tämän ohella eri hoitomuodoilla on omat nimensä kuten vaikkapa akupunktio, homeopatia taikka tietoisuustaitomenetelmä, tms.

Toivottavasti tämä Oikeusasiamiehen kannanotto vaikuttaa positiivisesti hyvän virkakielen käyttöön ja loukkaavien termien poistumiseen niin Tukesin kuin muidenkin viranomaisten käytöstä.


Lähde:

[1] Oikeusasiamies: Kuluttajapalvelua koskeva ennakoiva kieltopäätös ym. (pdf). 18.11.2022, dnro 6205/2021. EOAK/6205/2021.