Elinkeinonharjoittamisen kunnioittaminen terminologisilla valinnoilla

31.8.2018  Lausuma


Täydentävät hoidot

Lääkäriliitto ja ilmeisesti myös Duodecim-seura on ryhtynyt käyttä-mään termiä ”uskomushoito” kuvaamaan täydentävää hoitoa antavien toimijoiden palveluita. ”Uskomushoito”-termillä ilmeisesti on tarkoitus korostaa, että kyseisten hoitojen vaikuttavuus perustuu hoidettavan uskoon eikä muuhun tehoon.

Näillä hoidoilla on terveyttä edistäviä vaikutuksia, mutta niiden tehoa tai toimivuutta ei ole osoitettu tieteellisin keinoin. Tässä lausumassa em. hoidosta käytetään termiä ”täydentävä hoito”. Näitä hoitoja tarjoavien näkemyksen mukaan neutraaleja ilmaisuja olisivat esimerkiksi:

  • vaihtoehtohoito
  • täydentävä hoito
  • CAM-hoito (Complementary and Alternative Medication)

Suomen Yrittäjien näkemys

Vaihtoehtohoito-termi johtaa ajatuksia osin sellaiseen suuntaan, että hoitoa käytettäisiin muun hoidon sijaan. ”Täydentävä hoito” -termi sen sijaan joh- taa ajattelemaan, että eri hoitotapoja käytetään samanaikaisesti.

Uskomushoito-termi koetaan täydentävien hoitojen toimijoiden keskuu- dessa epäasialliseksi ja loukkaavaksi. Se vähättelee asiakkaiden arviointi-kykyä omaa itseään koskevissa päätöksissä. Lisäksi termin käyttö vaikeut-taa terveystuotteiden kauppaa ja ammatinharjoittamista.

Suomen Yrittäjät kannattaa sitä, että elinkeinonharjoittajia tai niiden tarjoa-mia palveluita kutsutaan niiden omilla ammattinimillä. Esimerkkeinä voi-daan mainita ratsastusterapia, vyöhyketerapia ja homeopatia, taikka am-matinharjoittajista kuppari, jäsenkorjaaja tai aromaterapeutti. Mikäli on tarvetta kollektiivisen termin käyttöön, täydentävä hoito tai CAM-hoito olisi suositeltava termi.

Loukkaavan tai vähättelevän termin käyttäminen vaikuttaa toiminnan har- joittajanliiketoimintaan haitallisesti. Toisen elinkeinonharjoittajan liiketoi- minnan haittaaminen tai vaikeuttaminen ei ole hyväksyttävää. Se on moitit-tavaa ainakin kilpailulaissa sekä markkinointia koskevassa sääntelyssä ja suosituksissa.

Suomen Yrittäjät vaatii kunnioittavaa ja asiallista suhtautumista kaikkeen yrittäjyyteen kaikilta elinkeinonharjoittajalta. Vetoamme yhteiskuntavai-kuttamista harjoittaviin tahoihin, että edunvalvontaa ja vaikuttamista teh-täisiin sekä asiallisilla termivalintoja. Omaa asiaa voi ajaa ilman että aiheut-taa haittaa toisille.

Täydentävien hoitojen ja lääkäreiden välillä käytävään diskurssiin halu-amme tuoda avoimuuden tärkeyden hoitavan lääkärin ja muun terapeutin sekä potilaan välillä – erityisesti sairauksia hoidettaessa. Tavoitteena pitää olla lisätä vuoropuhelua ja yhteistyötä, ei asettaa kieltoja tai aiheuttaa hait-taa. Kun täydentävien hoitojen yleinen tuntemus lisääntyy, niin samalla li-sääntyy luottamus lääkärin ja potilaan välillä. samalla helpottuisi myös vuo-ropuhelu täydentävien hoitojen edustajien kanssa. Silloin myös mahdolli-sista ongelmista voidaan keskustella rakentavasti, ja etsiä yhdessä ratkai-suja.


Suomen Yrittäjät

Satu Grekin

kilpailuasioiden päällikkö


Alkuperäinen dokumentti:


© Suomen Yrittäjät | Mannerheimintie 76 A, 00250 Helsinki, PL 999, 00101 Helsinki | puhelin 09 229 221 | toimisto@yrittajat.fi | www.yrittajat.fi | Y-tunnus 1030657-2